เมนูหลัก

อาจารย์-ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

 

 

 
     
 
     
     

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา หนูช่างสิงห์

สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

หลักสูตร : วิศวกรรมศาตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา : 

   - วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ (Industrial Engineering) : มหาวิทยาลัยนเรศวร

   - ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (Management Engineering) : มหาวิทยาลัย

     พระจอมเกล้าธนบุรี

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
 
     
     

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

หลักสูตร : วิศวกรรมศาตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :

   - (วศ.ม.) เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ M.Eng. Metal Forming Technology :

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

   - (วท.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการ B.Eng. Industrial Engineering :

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
 
     
     

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล เทียกทุม

สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

หลักสูตร : วิศวกรรมศาตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :

   - (วศ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

   - (วศ.ม.) วิศวกรรมอาหาร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
 
     
       
     

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรัตว์ รัตนวัย

สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

หลักสูตร : วิศวกรรมศาตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :

   - (วท.ม.) วิศวกรรมการจัดการ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

   - (วศ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
 
     
     

ชื่อ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ

สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

หลักสูตร : วิศวกรรมศาตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

วุฒิการศึกษา :

   - (วศ.ม.) วิศวกรรมการจัดการพลังงาน

   - (วศ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการ

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click