ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นางสาวหทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Miss.Hathainuch Janchaiyaphoom
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติการศึกษา : 
     - วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
     - วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2563 การบูรณาการเทคโนโลยี เพื่อยกระดับขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกล้วยอบไส้มะขามในจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)]

หัวหน้าโครงการ
2563 (โครงการวิจัยย่อย) การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้ง ในการผลิตกล้วยอบไส้มะขามเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุชะลอการสุกของผลไม้
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2562 การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดแมคคาเดเมียแบบชั้นรางท่อ สำหรับกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
2560 การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขาม
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : นักวิจัยรุ่นใหม่]

ผู้ร่วมวิจัย
2562 การจัดการเทคโนโลยีเครื่องต้นแบบอัดยางขอบมุ้งลวด (แบบบานเปิด) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอลูมิเนียมขนาดย่อม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
[หัวหน้าโครงการฯ : เอราวัณ ชาญพหล   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2561 การหาส่วนผสมชีวมวลวัสดุเหลือทิ้ง จากการเกษตร โดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง เพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง]
[หัวหน้าโครงการฯ : สุวิมล เทียกทุม   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2560 การวิจัยและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล เพื่อการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[หัวหน้าโครงการฯ : ธรรม์ณชาติ วันแต่ง  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2560 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[หัวหน้าโครงการฯ : ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2560 การจัดการเทคโนโลยีการอบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูกด้วยเครื่องอบแห้งสองพลังงาน สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการสมุนไพรอบแห้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดแพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
[หัวหน้าโครงการฯ : บุษบากร คงเรือง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2559 การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคันไซในการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[หัวหน้าโครงการฯ : สุวิมล เทียกทุม   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
2558 การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม กลุ่มสตรีก้าวหน้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง1, หทัยนุช  จันทร์ชัยภูมิ2, สุวิมล  เทียกทุม3
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ISSN 1906-5337)]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2560 การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคันไซในการพัฒนาขนมทองม้วน
หทัยนุช  จันทร์ชัยภูมิ1, สุวิมล  เทียกทุม2
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 29 - 31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม ดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี]
2559 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากแกลบผสมฟองน้ำยายางธรรมชาติเพื่อการขนส่งมะม่วงน้ำดอกไม้
สุวิมล  เทียกทุม1, หทัยนุช  จันทร์ชัยภูมิ2
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559 วันที่ 29 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต]
2559 การประยุกต์ใช้วิธีอาณานิคมมดเพื่อจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอเขาค้อ
นภดล อ่ำดี1, ธนภัทร มะณีแสง2, หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ3
[การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2559]
2559 การพัฒนาชุดกระทุ้งถ่านสำหรับเตาแก๊สซิไฟเออร์
หทัยนุช  จันทร์ชัยภูมิ1, ปัญญา  เทียนนาวา2, ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2559 การประยุกต์ใช้วิธีอาณานิคมมดเพื่อจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอเขาค้อ
นภดล อ่ำดี1, ธนภัทร มะณีแสง2, หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ3
[การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2559]
2558 การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสินวิชาการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
หทัยนุช  จันทร์ชัยภูมิ1, ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง2
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]