ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นางวาสนา  วงศ์ษา
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Miss. Wassana Wongsa
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติการศึกษา : 
     - วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
     - วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
2563 ระบบควบคุมโรงเรือนและแปลงหญ้าอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)]
2562 ระบบเฝ้าระวังการเข้าใช้งานห้องคอมพิวเตอร์แจ้งเตือนผ่านไลน์
[แหล่งทุน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2561 การพัฒนาเทคโนโลยีสายรัดข้อมืออิเล็กทรอนิกส์เตือนภัยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
2559 การพัฒนาทักษะการเขียนแอพลิเคชั่นด้วยเทคนิคการสาธิต และกรณีตัวอย่าง
[แหล่งทุน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2558 (โครงการวิจัยย่อย) การออกแบบและพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อถ่ายทอดความรู้ ไอซีทีในชีวิตประจำวัน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์ ]

ผู้ร่วมวิจัย
 2558  การพัฒนาความรู้และส่งเสริมทักษะด้านไอซีที ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
[หัวหน้าโครงการฯ : ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2562 ระบบเฝ้าระวังการเข้าใช้งานห้องคอมพิวเตอร์แจ้งเตือนผ่านไลน์
วาสนา  วงษ์ศา1, ศรัญญา ตรีทศ2
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 11 ธันวาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี]
2561 สายรัดข้อมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเตือนภัยผู้บกพร่องทางการได้ยิน
วาสนา  วงษ์ศา1, ศิริวรรณ  พลเศษ2
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต ร่มเกล้า กรุงเทพ]
2560 ระบบส่องสว่างพลังงานสนามแม่เหล็ก   
ณัฐพล ภู่ระหงษ์1, วาสนา  วงศ์ษา2, โกศล  พิทักษ์สัตยาพรต3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2560  แอปพลิเคชันแนะนำร้านอาหารในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
วาสนา  วงษ์ศา1, ปริยากร  บัวทอง2, เทพศกานต์  แก้วทอง3, สิริพจน์  ยลเมืองแมน4
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2559 วิธีลดลำดับโครงสร้างวงจรทอนระดับแรงดันโหมดควบคุมกระแสเฉลี่ยด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
ณัฐพล  ภู่ระหงษ์1, สมคิด  ฤทธิ์เนติกุล2, วาสนา  วงศ์ษา3, ปริยากร  บัวทอง4
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต]
2558 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่อง ไอซีทีในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ณัฐพล  ชัยทวิชธานันท์1, วาสนา  วงษ์ศา2
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2558 "การจัดการความรู้และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21" วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์]