ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) : นายมานะ  อินพรมมี
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Mana  Inpromme
ตำแหน่ง : 
อาจารย์
หลักสูตร :
เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา :
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Email :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติการศึกษา : 
   
 - ค.อ.ม. สถาปัตยกรรม
     - ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
2563 (โครงการวิจัยย่อย) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะขามเปรี้ยวอัดก้อนเพื่อการส่งออก
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : ธนภัทร มะณีแสง   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2560 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการผสมผสานวัสดุและศิลปกรรมของท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
2555 (โครงการวิจัยย่อย) การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : นุทิศ เอี่ยมใส]
2554 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากวัฒนธรรมการแต่งกายของชนเผ่า บนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : เพ็ญจันทร์ สังข์แก้ว   คณะวิทยาการจัดการ]
2553 พัฒนาการเรียนออกแบบตกแต่งภายใน 1  
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : การเรียนการสอน]

ผู้ร่วมวิจัย
2558 การออกแบบและพัฒนาสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชบุระ สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[หัวหน้าโครงการฯ : ขุนแผน ตุ้มทองคำ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2557 การสร้างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.]
[หัวหน้าโครงการฯ : ขุนแผน ตุ้มทองคำ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2561 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการผสมผสานวัสดุและศิลปกรรมของท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
มานะ  อินพรมมี 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์). หน้าที่ 373-380]
2561 การออกแบบลวดลายผ้าบาติกเทคนิคผสม โดยใช้แนวคิดศิลปกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ณัฐวุฒิ  จันทรา1, น้ำผึ้ง  พูนวิวัฒน์2, มานะ  อินพรมมี3, ทิวา  แก้วเสริม4, ขุนแผน  ตุ้มทองคำ5
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. หน้าที่ 882-890]