ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) : สิบโท ดร.พิศุทธิ์  บัวเปรม
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : CPL Dr.pisut   bourpream
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ประวัติการศึกษา : 
     
- บริหารการศึกษา ( ปร.ด. ) - มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     - อุตสาหกรรมศึกษา ( กศ.ม. ) - มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     - อุตสาหกรรมศิลป์ (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จ.พิษณุโลก

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
2563 การปฏิบัติงานราชการของฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชนตามหลักการทรงงาน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : บูรณาการตามศาสตร์พระราชา]
2562 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานราชการของฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
2560 ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานราชการฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
2559 ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
2558 ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
2556 (โครงการวิจัยย่อย) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่สนองการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.]  
[ผู้อำนวยการแผนฯ : ผศ.ดร.สำราญ ท้าวเงิน   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
2556 ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2555 การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : การเรียนการสอน]
2554 เครื่องแกะสลักไม้อัตโนมัติ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สกอ.]
2553 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนวิชาการตรวจงานการก่อสร้างของนักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : การเรียนการสอน]

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
2557 การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
พิศุทธิ์  บัวเปรม 
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 2 (ISSN 0859-8185)]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2564 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานราชการของฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
พิศุทธิ์  บัวเปรม1, สุชิรา นวลกำแหง2 และสุธิรา เบญจานุกรม3
[แหล่งตีพิมพ์ : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 แบบออนไลน์. หน้าที่ 475-482.]
2563 การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการปรับปรุง ทางจราจร  ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ธีรนัย  ขัติยวงศ์1, ปวรรัตน์  บุตรจันทร์2, พิศุทธิ์  บัวเปรม3, สุชิรา  นวลกำแหง4 และสุธิรา  เบญจานุกรม5
[แหล่งตีพิมพ์ : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัอุดรธานี ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. หน้าที่ 4474-4484.]
2561 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานราชการฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
พิศุทธิ์  บัวเปรม1, สุชิรา นวลกำแหง2, สุธิรา เบญจานุกรม3  
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง]
2560 พฤติกรรมการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนถ้องถินที่มีต่อชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
สุชิรา  นวลกำแหง1, พิศุทธิ์  บัวเปรม2
[การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา]
2560 การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
สุชิรา  นวลกำแหง1, พิศุทธิ์  บัวเปรม2, ณัฐพล  ภู่ระหงษ์3
[Thailand Research Symposium 2017 ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560" (Thailand Research Expo 2017) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ]
2559 ศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อเป็นต้นแบบสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
สุชิรา  นวลกำแหง1, พิศุทธิ์  บัวเปรม2
[การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2559 การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
สุชิรา  นวลกำแหง1, พิศุทธิ์  บัวเปรม2
[การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม]
2559 ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
พิศุทธิ์  บัวเปรม1
, สุชิรา นวลกำแหง2  
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2558 ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
พิศุทธิ์  บัวเปรม1, สุชิรา นวลกำแหง2  
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]