ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายปิยพงศ์  บางใบ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Piyapong  Bangbai
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ประวัติการศึกษา : 
     - 
วท.ม. ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     - วท.บ. การประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2553 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการ การทำเกษตรแนวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน :พิจารณาผ่าน วช.]

หัวหน้าโครงการ
2562 การใช้ปลวกเสริมในการอนุบาลลูกอึ่งปากขวด
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
2561 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง]
2559 สืบสานภูมิปัญญาเครื่องมือประมงพื้นบ้านลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
2557 การใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าผสมอาหารในการเลี้ยงกบแปลงเพศ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2556 สืบสาน สร้างสรรค์ ผืนแผ่นดินเกษตรของพ่อตามแนวปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.]
2555 (โครงการวิจัยย่อย) ชุมชนต้นน้ำรักษ์ลุ่มน้ำเข็ก
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : สุภาพร บางใบ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2554 การใช้จุลินทรีย์ช่วยในการอนุบาลลูกปลานิลแดงเชิงการค้า
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2554 (โครงการวิจัยย่อย) การจัดการคุณภาพชีวิตเกษตรกร
[แหล่งทุน : สกอ.]  
[ผู้อำนวยการแผนฯ : สุภาพร บางใบ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2553 การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : การเรียนการสอน]
2552 การใช้ฮอร์โมน 17ß- เอสตราไดออล ในการแปลงเพศกบ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2552 การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์น้ำภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองแหวน และชุมชนบ้านระหาร ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2548 การมีส่วนร่วมของสหภาคีระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์มะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2543 การรวบรวมเทคโนโลยีการเกษตรพื้นบ้านของเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2543 การรวบรวมเทคโนโลยีการเกษตรพื้นบ้านของเกษตรกรในภาคเหนือตอนล่าง  
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
  
 2562 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปิยพงศ์  บางใบ1, สุภาพร  บางใบ2, ธนภัทร วรปัสสุ3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 6 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี] 
2560  ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ
ธนภัทร วรปัสสุ1, พรพิมล ผุยกัน2, ปิยพงศ์ บางใบ3, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนันท์4, พรทิศา ทองสนิทกาญจน์5
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 26 - 27 มกราคม 2560 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา]
 2560 ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อการเจริญเติบโตของกบแปลงเพศ
ปิยพงศ์  บางใบ 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2560 สืบสานภูมิปัญญาเครื่องมือประมงพื้นบ้านลุ่มแม่น้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ปิยพงศ์  บางใบ 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก]