ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นางน้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Namphueng  Poonviwut
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติการศึกษา : 
     - ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
     - ศษ.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 
ประสบการณ์ด้านการวิจัย
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก แนวคิด จากศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ นวัตกรรมวัสดุเหลือทิ้ง จากการเกษตร โดยมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง]

หัวหน้าโครงการ
2561 (โครงการวิจัยย่อย) การออกแบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทของใช้และของตกแต่ง จากแนวคิดศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยมีส่วนร่วมของชุมชน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2558 (โครงการวิจัยย่อย) การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชบุระสำหรับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : ขุนแผน ตุ้มทองคำ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2557 (โครงการวิจัยย่อย) การออกแบบทดลองบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากต้นกล้วยสำหรับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : ขุนแผน ตุ้มทองคำ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2554 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2553 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์เรื่องการทบทวนรายวิชาระบบการผลิตอุตสาหกรรมของนักศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่ทบทวนด้วยตนเอง กับกลุ่มที่ทบทวนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : การเรียนการสอน]
2552 การศึกษาประวัติและรูปแบบอุโบสถวัดใน เขตตำบลในเมือง เขตตำบลสะเดียง และเขตตำบลวังชมพู จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]

ผู้ร่วมวิจัย
2558 การออกแบบและพัฒนาสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชบุระ สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[หัวหน้าโครงการฯ : ขุนแผน ตุ้มทองคำ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2557 การสร้างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.]
[หัวหน้าโครงการฯ : ขุนแผน ตุ้มทองคำ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2563 การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์ สำหรับผลิตสินค้าของที่ระลึกจังหวัดเพชรบูรณ์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง1, สุวิมล เทียกทุม2, น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์3, ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์4
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. หน้าที่ 140-152]
2561 การออกแบบลวดลายผ้าบาติกเทคนิคผสม โดยใช้แนวคิดศิลปกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ณัฐวุฒิ  จันทรา1, น้ำผึ้ง  พูนวิวัฒน์2, มานะ  อินพรมมี3, ทิวา  แก้วเสริม4, ขุนแผน  ตุ้มทองคำ5
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. หน้าที่ 882-890]
2559 การพัฒนาวัสดุไม้ไผ่เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์
ขุนแผน ตุ้มทองคำ1, น้ำผึ้ง  พูนวิวัฒน์2, นภาพร  ตุ้มทองคำ3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. หน้าที่ 619-626]
2559 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขุนแผน ตุ้มทองคำ1, น้ำผึ้ง  พูนวิวัฒน์2, นภาพร  ตุ้มทองคำ3  
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. หน้าที่ 284-292]