เมนูหลัก

อาจารย์-ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

 

 
     
     
       

ชื่อ : อาจารย์มานะ อินพรมมี

สาขาวิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์(ข้าราชการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/3

วุฒิการศึกษา :

   - (ค.อ.ม.) สถาปัตยกรรม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

   - (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลป์ : วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
       
     
       

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขุนแผน ตุ้มทองคำ

สาขาวิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/3

วุฒิการศึกษา :

   - (ค.อ.ม.) เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ออกแบบกราฟิก) : สถาบันเทคโนโลยี

      พระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

   - (วท.บ.) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

อีเมล์ :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
     
       
       

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา แก้วเสริม

สาขาวิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/3

วุฒิการศึกษา :

    - (ค.อ.ม.) เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ออกแบบเฟอร์นิเจอร์)

                  : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

    - (วท.บ.) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

อีเมล์ : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
     
       

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์

สาขาวิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/3

วุฒิการศึกษา :

    - (ศษ.บ.) ออกแบบผลิตภัณฑ์ ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

    - (ค.อ.ม.) เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร

      ลาดกระบัง

อีเมล์ :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
     
       

ชื่อ : อาจารย์ธนวรรธน์ ท้าวนอก

สาขาวิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/3

วุฒิการศึกษา :

    - 

    -

อีเมล์ :
 

งานวิจัย >