ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายขุนแผน  ตุ้มทองคำ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Khunphaen Toomthongkum
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ประวัติการศึกษา : 
     - ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
     - วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2561 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการเพิ่มผลผลิตงานหัตถกรรมสู่ระบบอุตสาหกรรม
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
2558 การออกแบบและพัฒนาสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชบุระ สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
2557 การสร้างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.]

หัวหน้าโครงการ
2562 การพัฒนาแผ่นชิ้นไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากภูมิปัญญาฟากไม้ไผ่เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ]
2561 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากนวัตกรรมไม้ไผ่ประสานภูมิปัญญาเพชบุระอุตสาหกรรม OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
2560 (โครงการย่อย) การพัฒนาสร้างนวัตกรรมวัสดุไม้ไผ่เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : ขุนแผน ตุ้มทองคำ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2557 (โครงการย่อย) การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : ขุนแผน ตุ้มทองคำ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2554 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์นาฬิกาจากเศษไม้แปรรูปกลุ่มประดิษฐ์กรรมไม้เหลือใช้ชุมชนน้ำซับเจริญ จ.เพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2554 การออกแบบและพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กรณีศึกษาน้ำตกธาราเอราวัณ ชุมชนบ้านตะเบาะ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.]
2553 พัฒนาการเรียนออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : การเรียนการสอน]
2552 การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหล่อหินทรายเพื่อลดต้นทุนในการผลิตและสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์สินค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง (มน.)]
2551 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มันทอด เผือกทอด กล้วยอบกรอบ
[แหล่งทุน : IRPUS (สกว.)] 
2551 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ไก่ย่างข้าวเบือ
[แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)] 
2550 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้าทอมือกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านวังด่าน
[แหล่งทุน : IRPUS (สกว.)] 
2550 การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์เศษไม้แปรรูปจากอุตสาหกรรมค้าไม้  
[แหล่งทุน : IRPUS (สกว.)] 
2550 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของตกแต่งจากไม้มะขามเทศ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2549 การออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ขนมจีนสุขภาพ หล่มเก่า
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2561 การออกแบบลวดลายผ้าบาติกเทคนิคผสม โดยใช้แนวคิดศิลปกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ณัฐวุฒิ  จันทรา1, น้ำผึ้ง  พูนวิวัฒน์2, มานะ  อินพรมมี3, ทิวา  แก้วเสริม4, ขุนแผน  ตุ้มทองคำ5
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. หน้าที่ 882-890]
2559 การพัฒนาวัสดุไม้ไผ่เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์
ขุนแผน ตุ้มทองคำ1
, น้ำผึ้ง  พูนวิวัฒน์2, นภาพร  ตุ้มทองคำ3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. หน้าที่ 619-626]
2559 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขุนแผน ตุ้มทองคำ1, น้ำผึ้ง  พูนวิวัฒน์2, นภาพร  ตุ้มทองคำ3  
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. หน้าที่ 284-292]
slotuntung slot untung