ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นางสาวปริยากร  บัวทอง
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Miss. Pariyakorn Buathong
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ประวัติการศึกษา : 
     - 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
     - วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
     - 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคพิษณุโลก

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
2562 การพัฒนาเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อควบคุมระบบในโรงเพาะชำอัตโนมัติ
[แหล่งทุน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2559 การใช้เทคนิคร่วมกันคิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการกำหนดค่าข้อมูลและคำสั่งพื้นฐาน ในวิชาปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[แหล่งทุน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2558 บทบาทและแนวทางในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไอซีทีของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์   --]
2553 ผลของการใช้เทคนิคร่วมกันคิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกราฟในวิชาโครงสร้างข้อมูลและสถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ด้วยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : การเรียนการสอน]
2552 การพัฒนาโปรแกรมประมวลผลการเรียนตามรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]

ผู้ร่วมวิจัย
2561 การออกแบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทของใช้และของตกแต่ง จากแนวคิดศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยมีส่วนร่วมของชุมชน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง]
[หัวหน้าโครงการฯ : น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2558 การพัฒนาความรู้และส่งเสริมทักษะด้านไอซีที ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
[หัวหน้าโครงการฯ : ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2560 แอปพลิเคชันแนะนำร้านอาหารในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
วาสนา  วงษ์ศา1, ปริยากร  บัวทอง2, เทพศกานต์  แก้วทอง3, สิริพจน์  ยลเมืองแมน4
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2559 วิธีลดลำดับโครงสร้างวงจรทอนระดับแรงดันโหมดควบคุมกระแสเฉลี่ยด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
ณัฐพล  ภู่ระหงษ์1, สมคิด  ฤทธิ์เนติกุล2, วาสนา  วงศ์ษา3, ปริยากร  บัวทอง4
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต]