เมนูหลัก

อาจารย์-ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

 

 
     
       
       
       
       
       
       

ชื่อ : อาจารย์นภาพร ตุ้มทองคำ

สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) 

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18/2

วุฒิการศึกษา :

   - (วท.ม.) เทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

   - (วท.บ.) ฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
       
       
       
       
       
       

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา วันชัย

สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

   - (ค.อ.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

   - (ค.อ.บ.) อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร

     ลาดกระบัง

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 

     
       
       
       
       
       

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวัฒน์ สุขเกษม

สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

   - (ศป.ม.) คอมพิวเตอร์อาร์ต MFA.Computer Art(Under Studying) : มหาวิทยาลัยรังสิต

   - (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ : สถาบันราชภัฏจันเกษม

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 
     
       
       
       
       
       
       

ชื่อ : อาจารย์วรชัย ศรีเมือง

สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

   - (วท.ม.) วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์

   - (วท.บ.) วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

 
     
       
       
       
       
       
       
       

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ วันน้อย

สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

   - (วศ.ด.) วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า

   - (วศ.ม.) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า

   - (วศ.บ.) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า

อีเมล์ : -

งานวิจัย > click

 

 
     
       
       
       
       
       
       
       
 

ชื่อ : นายศานต์ พานิชสิติ

สาขาวิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักสูตร : ครุศาสตรบัณทิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

   - (วท.ม.) เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ M.S. (Internet  and

      Information Technology) : มหาวิทยาลัยนเรศวร

   - (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ B.Ed. (English) : สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัย > click

 

     
       
       
       
       
       
       
       
 

ชื่อ : ดร.พิมพ์พรรณ ทิพยแสง

สาขาวิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

วุฒิการศึกษา :

   - (วท.ม.) เทคโนโลยีสารสนเทศ M.S. (Information Technology)

               : มหาวิทยาลัยนเรศวร

   - (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ B.S (Computer Science) : มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

งานวิจัย > click