ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายศานต์  พานิชสิติ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Sant  Phanichsiti
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติการศึกษา : 
     - ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
     - ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
ผลงานวิจัย
2561 การมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการในศตวรรษที่ 21 : เรื่องภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวาน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
2560 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมในวิชาระบบเครือข่าย โดยใช้โปรแกรม Cisco Aspire Networking Academy Edition
[แหล่งทุน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2559 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้เรื่องการจำลองการทำงานของระบบเครือข่าย โดยใช้โปรแกรม Packet Tracer
[แหล่งทุน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2558 การศึกษาแนวทางการจัดการและนำระบบสารสนเทศมาใช้กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
2556 การพัฒนาระบบควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์โฟล์ลิฟท์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2555 ระบบควบคุมการทำงานแบบมัลติเอเจนท์ของหุ่นยนต์โฟล์คลิฟท์

ผู้ร่วมวิจัย
2562 ระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายด้วยออนโทโลยี เพื่อการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการควบคุมโรคและแมลงศัตรูมะขามหวานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]  
[หัวหน้าโครงการฯ : นางสาวพิมพ์พรรณ ทิพยแสง   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2558 การพัฒนาโปรแกรมจำลองการจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]  
[หัวหน้าโครงการฯ : นางสาวพิมพ์พรรณ ทิพยแสง   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
2560 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมในวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ Cisco aspire networking academy edition
ศานต์ พานิชสิติ1, พิมพ์พรรณ ทิพยแสง2, อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์3, สุภาพร บางใบ4, ปัญญา เทียนนาวา5
[RMUTSB Acad. J. (HUMANTIES AND SOCIAL SCIENCE) 2(1)]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: เรื่องภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวาน
ศานต์ พานิชสิติ1, พิมพ์พรรณ ทิพยแสง2, อภิชาติ สุวรรณชื่น3
[การประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 24 - 25 ตุลาคม 2562 ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี]
2559 การศึกษาแนวทางการจัดการและนำระบบสารสนเทศมาใช้กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ศานต์ พานิชสิติ1, พิมพ์พรรณ ทิพยแสง2
[การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา ศูนย์หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]
2559 การพัฒนาโปรแกรมจำลองการจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง
พิมพ์พรรณ ทิพยแสง1, ศานต์ พานิชสิติ2
[การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา ศูนย์หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]