ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายพีรวัฒน์  สุขเกษม
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Peerawat Sukkasem
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอก : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ประวัติการศึกษา : 
     - (ศป.ม.) คอมพิวเตอร์อาร์ต MFA.Computer Art(Under Studying) : มหาวิทยาลัยรังสิต
     - (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ : สถาบันราชภัฏจันเกษม

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
2561 การผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสำหรับเยาวชน 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง]
2559 แนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์  [แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
2558 รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการสร้างความเข็มแข็งของชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี การละเล่นของท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่นำไปสู่การลดละเลิกอบายมุขในงานประเพณีต่างๆ ของชุมชนในอำเภอหล่มสัก-อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
2563 การพัฒนาสื่อโมชั่นอินโฟกราฟิกในการเสริมสร้างจิตสำนึก เพื่อการต่อต้านและป้องกันต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
พีรวัฒน์  สุขเกษม 
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 P-ISSN : 1685-2613 E-ISSN : 2673-0413]
2560 แนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พีรวัฒน์  สุขเกษม1, ธานี สุขเกษม2
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสุนันทามนุษย์กับสังคม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560]