ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์ศิริวรางค์  ปทุมมาศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Sirivarang Patummas

ประวัติการศึกษา : ค.บ. คหกรรมศาสตร์
                             กศ.ม. การอุดมศึกษา

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151 ต่อ 4501
ผลงานวิจัย
2559 การผลิตผงไก่ย่างข้าวเบือสำเร็จรูป