ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) : นางศันสนีย์  อุตมอ่าง
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mrs.Sansanee  Uttama-ang
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตร์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
ประวัติการศึกษา : 
     - ปริญญาโท วุฒิ คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์)อาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     - ปริญญาตรี วุฒิ กศ.บ. (คหกรรมศาสตร์) อาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2554 การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : สกอ.]
2551 การพัฒนาไก่ย่างข้าวเบือเชิงพาณิชย์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.]

หัวหน้าโครงการ
2564 การอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านจากต้นกล้วยของชุมชนบ้านสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2557 (โครงการวิจัยย่อย) การผลิตเครื่องดื่มบัวบกใยอาหารสูงในน้ำสมุนไพร
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.]  
[ผู้อำนวยการแผนฯ : อมลณัฐ ฉัตรตระกูล   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2556 การผลิตครีมซุปผงจากข้าวกล้องงอกและไข่น้ำ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2555 การผลิตซอสหลนเพื่อเป็นต้นแบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2555 (โครงการวิจัยย่อย) การพัฒนาตำรับอาหารจากไข่น้ำเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.]  
[ผู้อำนวยการแผนฯ : อมลณัฐ ฉัตรตระกูล   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2554 (โครงการวิจัยย่อย) การพัฒนาตำรับอาหารจากไข่น้ำเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.]  
[ผู้อำนวยการแผนฯ : บุญรัตน์ พิมพาภรณ์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2554 การพัฒนากะหรี่ปั๊บไส้มะขามหวานเพื่อเป็นของฝากจากเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : งบประมาณแผ่นดิน]
2554 การพัฒนาการผลิตซอสผัดกระเพราเพื่อเป็นต้นแบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2554 การพัฒนาทองม้วนข้าวกล้องเสริมโปรตีนจากเนื้อปลาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป บ้านกุดกุ่ม  ต.บุ่งคล้า  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : เครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง]
2553 การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาขนมไทย
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : การเรียนการสอน]
2552 การบูรณาการงานวิจัย กับงานบริการวิชาการ งานการเรียนการสอน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2551 อาหารว่างพื้นบ้านไทหล่ม
[แหล่งทุน : วช.]
2550 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาขนมอบ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2550 การบริหารจัดการพัฒนาโจทย์วิจัย
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2550 การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขามหวานเพื่อสุขภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : วช.]
2550 การพัฒนาชุดอาหารม้งเพื่อการท่องเที่ยว บ้านเข็กน้อย  ตำบลเข็กน้อย  อำเภอ เขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : วช.]
2550 การพัฒนาการแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์กลอยเพื่อการส่งเสริมการเป็นวิสาหกิจชุมชน ของชุมชนถ้ำน้ำบัง ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : วช.]
2549 การพัฒนาน้ำมะขามไฮไฟเบอร์         
[แหล่งทุน : 3 ธนาคาร (ธนาคารออมสิน, ธกส., ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลาง)]
2548 การผลิตกลอยผงเพื่อลดการใช้แป้งในขนมไทย  
[แหล่งทุน : เครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง]
2547 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบและกระบวนการจัดการผลิตผ้าทอพื้นบ้าน บ้านท่าผู ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
[แหล่งทุน : สกอ.]

ผู้ร่วมวิจัย
2559 การผลิตผงไก่ย่างข้าวเบือสำเร็จรูป
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
[หัวหน้าโครงการฯ : ศิริวรางค์  ปทุมมาศ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2561 การผลิตผงไก่ย่างข้าวเบือสำเร็จรูป
ศันสนีย์  อุตมอ่าง1, ศิริวรางค์  ปทุมมาศ2
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 8 - 9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์]
2554 การพัฒนาทองม้วนข้าวกล้องเสริมโปรตีนจากเนื้อปลาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ศันสนีย์  อุตมอ่าง
 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง” ในระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี]