ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุนันท์  เอี่ยมแสน
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) :

ประวัติการศึกษา : วท.บ. เกษตรศาสตร์ สาขาสัตวบาล
                         วท.บ. บริหารการศึกษา

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์
         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
         83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Email : 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5674-7151
slotuntung slot untung