ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นางสาวจันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแก้ว
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Miss.Janairi  Tohkwankeaw
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วิชาเอก : สัตวศาสตร์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติการศึกษา : 
     - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2560 การส่งเสริมการผลิตและการใช้ประโยชน์จากกล้วยหินในจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]

หัวหน้าโครงการ
2563 การใช้เทคโนโลยีจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการผลิตโคเนื้อ ต้นน้ำ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)]
2562 การใช้เปลือกและเมล็ดเสาวรสเสริมในอาหารไก่พื้นเมืองในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
2560 (โครงการวิจัยย่อย) การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะเศษวัสดุเหลือใช้ของกล้วยหิน และการใช้เสริมเป็นอาหารไก่พื้นเมือง
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]  
[ผู้อำนวยการแผนฯ : จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2559 สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่กระดูกดำในสภาพการเลี้ยงที่แตกต่างกันในช่วงอายุ 2-20 สัปดาห์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
2559 (โครงการวิจัยย่อย) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยไส้เดือนคุณภาพสูงโดยการใช้ไส้เดือนแปรสภาพขยะอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : ศิวดล แจ่มจำรัส คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2558 ผลการเสริมแคลเซียมบิวทีเรทในอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกสุกรหย่านม
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
2556 การเปรียบเทียบวัสดุรองพื้นที่ใช้เลี้ยงไส้เดือนที่แตกต่างกันต่อการผลิตมูลไส้เดือนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]

ผู้ร่วมวิจัย
2562 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ โดยการวางแผนการผสมพันธุ์แบบฤดูกาล ในเขตอำเภอเขาค้อ และอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
[หัวหน้าโครงการฯ : พิพัฒน์ ชนาเทพาพร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2561 การพัฒนาอินเทอร์เน็ทออฟทิงส์ เพื่อวินิจฉัย และป้องกันการเกิดโรคในไก่ไข่ของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง]
[หัวหน้าโครงการฯ : พิทักษ์ จิตรสำราญ]

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
2561 ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนต่อคุณภาพเห็ดฟางโดยการเพาะแบบกองเตี้ย
นุชจรี ทัดเศษ1, อาทิตย์ ทูลพุทธา2, ศิวดล  แจ่มจำรัส3, การันต์  ผึ่งบรรหาร4,พิพัฒน์ ชนาเทพาพร5, จันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแก้ว6, ธนากร วงษศา7, สุมน เหลือฐิติกาญจนา8
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 (วารสารอยู่ฐาน TCI กลุ่มที่ 1)]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2561 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะเศษวัสดุเหลือใช้ของกล้วยหินและการใช้เสริมเป็นอาหารไก่พื้นเมือง
จันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแก้ว 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 8 - 9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์]
2560 สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่กระดูกดำในสภาพการเลี้ยงที่แตกต่างกันในช่วงอายุ 2 – 20 สัปดาห์
จันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแก้ว1, พิพัฒน์  ชนาเทพาพร2
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2559 ผลการเสริมแคลเซียนบิวทีเรทในอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกสุกรหย่านม
จันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแก้ว1, พิพัฒน์  ชนาเทพาพร2
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8" วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา]
2559 ประสิทธิภาพปุ๋ยมูลไส้เดือนต่อการผลิตพริกจินดาในโรงเรือนปลูกพืชทดลอง
นุชจรี ทัดเศษ1, จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว2, พิพัฒน์ ชนาเทพาพร3, มนตรี  สิงห์พันธ์4
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมิวชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา]