ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายสนธยา  วันชัย
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) :  Mr.Sonthaya  Wanchai
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอก : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ประวัติการศึกษา : 
     - ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
     - ค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

 
ประสบการณ์ด้านการวิจัย
ผลงานวิจัย
2563 การพัฒนาระบบการตัดสินใจอัตโนมัติสำหรับหุ่นยนต์สำรวจด้วยวิธีขั้นตอนเชิงวิวัฒนาการ
[แหล่งทุน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2562 การพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับเคลื่อนที่บนพื้นที่ต่างระดับ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
2561 (โครงการวิจัย) การพัฒนาถุงมือโซนาร์สำหรับกลุ่มผู้พิการทางสายตาด้อยโอกาสในจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : ธีรภัทร กิจจารักษ์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
2561 การพัฒนาชุดผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้ไผ่
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
2560 ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบน้ำแบบสูบกลับขนาดเล็ก
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
2559 การพัฒนาชุดควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
2558 การออกแบบวงจรซีเควนเชียลลอจิกด้วยวิธีขั้นตอนเชิงวิวัฒนาการ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
2557 การใช้เทคนิคการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาผู้เรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : การเรียนการสอน]
2556 การทดลองเปรียบเทียบควบคุมแขนกลด้วยไมโครคอนโทรเลอร์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2555 การพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ด้วยโปรแกรมจำลองการทำงาน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : การเรียนการสอน]
2554 การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2563 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บุญรอด  ทองสว่าง1, สนธยา  วันชัย2
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 "วิทยาการจัดการวิชาการ 2020" 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมหมื่นจง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2561 การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบน้ำแบบสูบกลับขนาดเล็ก
สนธยา  วันชัย 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 "บูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" 12 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ]
2560 การพัฒนาชุดควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
สนธยา  วันชัย 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 28 - 29 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม]
2559 การออกแบบวงจรซีเควนเชียนลอจิกด้วยวิธีขั้นตอนเชิงวิวัฒนาการ
สนธยา  วันชัย
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2558 การใช้เทคนิคการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาผู้เรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
สนธยา  วันชัย 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 "พัฒนางานวิจัย เพื่อท้องถิ่น และชุมชนอย่างยั่งยืน" วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี]

ตำรา
2560 ไมโครคอนโทรลเลอร์
[แหล่งตีพิมพ์ : ตำราผ่านการประเมินขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)]