ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายบุญรอด  ทองสว่าง
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Boonrawd  Tongsawang
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอก : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ประวัติการศึกษา : 
     - ค.บ. ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
 2563 การพัฒนาผู้เรียนด้วยเทคนิคการสอนแบบสาธิต เรื่องการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในชีวิตประจำวัน 
[แหล่งทุน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] 
2561 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรมของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
[แหล่งทุน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2559 การพัฒนาผู้เรียนเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุด้วยสถานการณ์จำลอง 
[แหล่งทุน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] 
2554 การพัฒนาชุดจัดเก็บและใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลม
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป] 
2553 พัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการรายวิชาหุ่นยนต์เบื้องต้นโดยใช้ไมโครคอลโทลเลอร์ เบสิกแสตมป์ 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2553 การใช้เทคนิคการอภิปรายเป็นทีมเพื่อพัฒนาผู้เรียนเรื่องโครงสร้างอะตอม การยึดเหนี่ยวของอะตอมและโครงสร้างผลึกสำหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : การเรียนการสอน]
2552 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาวัสดุศาสตร์ 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2563 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
บุญรอด  ทองสว่าง1,
สนธยา  วันชัย2 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 "วิทยาการจัดการวิชาการ 2020" 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมหมื่นจง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]

ตำรา
2560 วิศวกรรมความปลอดภัย 
[แหล่งตีพิมพ์ : ตำราผ่านการประเมินขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)]