ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายโกศล  พิทักษ์สัตยาพรต
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Koson Pitaksuttayaprot
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต
วิชาเอก : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ประวัติการศึกษา : 
     - M.sci Electrical Technology
     - อ.ส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
2562 การพัฒนาเตาอบความร้อนต้นทุนต่ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ]
2553 ชุดทดลองระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยตัวควบคุมแบบพีไอดี
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2553 กิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระบบควบคุมการป้อนกลับ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : การเรียนการสอน]
2552 ชุดทดลองการสื่อสารระบบแอมปริจูดมอดูเลชั่น
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2551 การสร้างชุดปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครคอมพิวเตอร์แสดงผลด้วยหลอดไฟ LED สามสี
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
2564 Universal filter based on compact cmos structure of vddda
Winai Jaikla, Fabian Khateb, Tomasz Kulej and Koson Pitaksuttayaprot
[แหล่งตีพิมพ์ : Sensors, 2021, 21(5), pp. 1–25, 1683.]
2558 CDCTA and OTA Realizations of a Multiphase Sinusoidal Oscillator
Esteban Tlelo-Cuautle1, Luis Gerardo de la Fraga2, Kritphon Phanrattanachai3, Koson Pitaksuttayaprot4
[แหล่งตีพิมพ์ : IETE Technical Review 2015 Volume 32, 2015 - Issue 6]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2561 วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซน์ชนิดควอเรนเจอร์โหมดกระแสที่ควบคุมได้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ VDTA
วรชัย  ศรีสสมุดคำ1, ณัฐพล ภู่ระหงษ์2, กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย3, โกศล พักษ์สัตยาพรต4
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10ระหว่างวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก]
2560 ระบบส่องสว่างพลังงานสนามแม่เหล็ก   
ณัฐพล ภู่ระหงษ์1, วาสนา  วงศ์ษา2, โกศล  พิทักษ์สัตยาพรต3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2559 วงจรกรองถี่โหมดกระแสแบบหลายหน้าที่โดยใช้ VDTAs
วรชัย  ศรีสสมุดคำ1, วินัย ใจกล้า2, โกศล พิทักษ์สัตยาพรต3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต]
2559 วงจรควอเดรเจอร์ออสซิลเลเตอร์โหมดกระแสโดยใช้ CDCTAs ที่สามารถควบคุมแอมปลิจูดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
ยศวรรธน์  จันทนา1, กฤษฏิ์พนธ์  พรรณรัตนชัย2, โกศล  พิทักษ์สัตยาพรต3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต]
2556 Implementation of Second Order Current – mode Quadrature Sinusoidal Oscillator with Current Controllability  
Koson Pitaksuttayaprot1, Winai Jaikla2
[การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ World Academy of Science Engineering and Technology ณ เมืองมาดริด ประเทศสเปน]
2556 ICEAS-1835 MISO Current-mode Biquad Filter with Independent Control of Pole Frequency and Quality Factor  
Koson Pitaksuttayaprot1, Kritphon Phanrattanachai2, Winai Jaikla3
[Conference Program 2013’大阪 Osaka]
2555 Realization of Electronic Tunable Current-mode Quadrature Oscillator Based on Third Order Technique
Koson Pitaksuttayaprot1, Kritphon Phanrattanachai2
[Electrical Engneering Network 2012 of Rajamahgala University of Technology (EENET 2012)]