ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายณัฐพล  ภู่ระหงษ์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Nattapon phurahong
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ประวัติการศึกษา : 
     - 
วท.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
     - วท.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
2563 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการบ่มคอนกรีตโครงสร้างเพื่อเพิ่มกำลังอัดแบบเร่งด่วน โดยการใช้น้ำพลังงานสนามแม่เหล็ก
[แหล่งทุน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2562 การเพิ่มอัตราการงอกและการเจริญเติบโต ของข้าวลืมผัวด้วยพลังงานสนามแม่เหล็ก
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
2561 ระบบน้ำพลังงานสนามแม่เหล็กเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปนิกส์  
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง]
2560 การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานน้ำและพลังงานลม
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
2559 ระบบส่องสว่างพลังงานสนามแม่เหล็ก
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : นักวิจัยรุ่นใหม่]

ผู้ร่วมวิจัย
2560 การประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน เพื่อชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[หัวหน้าโครงการฯ : สุชิรา นวลกำแหง   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2560 การสืบค้นย้อนกลับผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพแบบสูญญากาศของเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[หัวหน้าโครงการฯ : วรชัย ศรีสมุดคำ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2563 ระบบน้ำพลังงานสนามแม่เหล็กเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปนิกส์
ณัฐพล  ภู่ระหงษ์1, วรชัย  ศรีสสมุดคำ2, การันต์  ผึ่งบรรหาร3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน" ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563]
2563 การพัฒนาชุดควบคุมโรงเรือนระบบอัจฉริยะด้วยสมองกลฝังตัว
วรชัย  ศรีสสมุดคำ1, ณัฐพล  ภู่ระหงษ์2, กฤษฏิ์พนธ์  พรรณรัตนชัย3, ศรราม  ดอนม่วง4
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน" ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563]
2561 การสืบค้นย้อนกลับผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพแบบสูญญากาศของเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์
วรชัย  ศรีสสมุดคำ1, ณัฐพล  ภู่ระหงษ์2, พีรภัทร  อิ่มทรัพย์3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี]
2561 วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซน์ชนิดควอเรนเจอร์โหมดกระแสที่ควบคุมได้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ VDTA
วรชัย  ศรีสสมุดคำ1, ณัฐพล ภู่ระหงษ์2, กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย3, โกศล พักษ์สัตยาพรต4
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10ระหว่างวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก]
2560 ระบบควบคุมและการตอบสนองด้วยแผ่นเสียงผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ 
วรชัย  ศรีสสมุดคำ1, สมคิด  ฤทธิ์เนติกุล2, ยศวรรธน์  จันทนา3, ณัฐพล  ภู่ระหงษ์4, พีรภัทร  อิ่มทรัพย์5 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 26 - 27 มกราคม 2560]
2560 ระบบส่องสว่างพลังงานสนามแม่เหล็ก   
ณัฐพล ภู่ระหงษ์1, วาสนา  วงศ์ษา2, โกศล  พิทักษ์สัตยาพรต3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2560 การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
สุชิรา  นวลกำแหง1, พิศุทธิ์  บัวเปรม2, ณัฐพล  ภู่ระหงษ์3
[Thailand Research Symposium 2017 ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560" (Thailand Research Expo 2017) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ]
2559 การพัฒนาโปรแกรมการประมาณงานวัสดุก่อสร้างงานอาคาร
ณัฐพล  ภู่ระหงษ์1, สุธิรา เบญจานุกรม2, สุชิรา  นวลกำแหง3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2559 วิธีลดลำดับโครงสร้างวงจรทอนระดับแรงดันโหมดควบคุมกระแสเฉลี่ยด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
ณัฐพล  ภู่ระหงษ์1, สมคิด  ฤทธิ์เนติกุล2, วาสนา  วงศ์ษา3, ปริยากร  บัวทอง4
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต]