ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายนรัตว์  รัตนวัย
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Narat Rattanawai
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ประวัติการศึกษา : 
     - วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
     - วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2558 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตสำหรับ การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]  

หัวหน้าโครงการ
 2563 (โครงการวิจัยย่อย) การออกแบบและสร้างเครื่องทอดกล้วยหิน 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว] 
[ผู้อำนวยการแผนฯ : หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] 
2563 (โครงการวิจัยย่อย) ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนขนมกระยาสารทในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยบูรณาการเทคนิคลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว] 
[ผู้อำนวยการแผนฯ : ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ   คณะครุศาสตร์] 
 2562 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกตะไคร้ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]  
 2561 การออกแบบและพัฒนาเครื่องไสไม้ไผ่สี่ทิศทางอุตสาหกรรมไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ] 
[ผู้อำนวยการแผนฯ : ขุนแผน ตุ้มทองคำ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] 
 2559 (โครงการวิจัยย่อย) การพัฒนาเครื่องทำทองม้วนเพื่อเพิ่มผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ] 
[ผู้อำนวยการแผนฯ : ปัญญา เทียนนาวา   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] 
 2559 การออกแบบและพัฒนาเครื่องผ่าไม้ไก่ย่าง 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น] 
2558 (โครงการวิจัยย่อย) การปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเชิงบูรณาการ : กรณีศึกษา เพิ่มผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของเกษตรกร ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น] 
[ผู้อำนวยการแผนฯ : นรัตว์ รัตนวัย   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2556 การประยุกต์ใช้เทคนิคและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ในโรงปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : การเรียนการสอน]
  การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการจัดการของคงคลังในบริษัท M.E.D. วิศวกรรม
  การจัดการความเสี่ยงและสภาพอันตรายต่างๆภายในโรงงานปฏิบัติการ กรณีศึกษา สาขาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ผู้ร่วมวิจัย
 2562 การจัดการเทคโนโลยีเครื่องต้นแบบอัดยางขอบมุ้งลวด (แบบบานเปิด) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอลูมิเนียมขนาดย่อม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
[หัวหน้าโครงการฯ : เอราวัณ ชาญพหล   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] 

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2563 การออกแบบและพัฒนาเครื่องเหลาไม้ไผ่สี่ทิศทาง  
เอราวัณ ชาญพหล1, นรัตว์ รัตนวัย2
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย]
2559 การจัดการความเสี่ยงและสภาพอันตรายต่างๆ ในโรงปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
นรัตว์  รัตนวัย  
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558]
2558 การออกแบบและสร้างเครื่องปั้นเนื้อมะขามแก้ว 
วิทยา  หนูช่างสิงห์1,นรัตว์  รัตนวัย2, ธนภัทร มะณีแสง3 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3" สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช]
2558 การจัดการความเสี่ยงและสภาพอันตรายต่าง ๆ ในโรงปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
นรัตว์  รัตนวัย1, เอราวัณ  ชาญพหล2 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]