ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์นฤมล วันน้อย 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mrs.Narumon  Wannoi
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอก : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติการศึกษา : 
     - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ไฟฟ้ากำลัง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
     - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2560 การจัดการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยทางไฟฟ้าสู่ชุมชนตำบลบ้านติ้ว เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยด้านไฟฟ้าสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]

หัวหน้าโครงการ
 2563 การศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดขนาดที่เหมาะสมและการออกแบบระบบต้นแบบเฝ้ามองสมรรถนะสำหรับการผลิตไฟฟ้าผสมผสานเซลล์แสงอาทิตย์และชุดกักเก็บพลังงาน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : งบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม] 
 2562 การศึกษาและออกแบบระบบเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าในพื้นที่กว้าง ด้วยโปรแกรมแลปวิว สำหรับชุมชนสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
 2561 การจัดการพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างและออกแบบชุดควบคุมความสว่างโคมไฟถนนเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าบนพื้นฐานความปลอดภัยในการคมนาคมสำหรับชุมชนต้นแบบบ้านสะเดียง
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง]
 2560 (โครงการวิจัยย่อย) การออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าเพื่อสร้างความปลอดภัย ด้านไฟฟ้าสำหรับ ชุมชนบ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์และใช้เป็นชุมชนต้นแบบในการศึกษาสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : นางนฤมล วันน้อย   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
 2559 การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในเขตพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์และผลกระทบต่อความเสถียรภาพของระบบกำลังไฟฟ้าภาคเหนือประเทศไทย
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
 2558  การศึกษาและสร้างเครื่องต้นแบบการตรวจวัดและบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย สำหรับโครงข่ายเฝ้าติดตามคุณภาพกำลังไฟฟ้าและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานอัจฉริยะ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
2557 เครื่องต้นแบบแสดงผลคุณภาพกำลังไฟฟ้าและบันทึกผลอัจฉริยะด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมแลปวิวสำหรับการจัดการการอนุรักษ์พลังงาน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2556 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพแรงดันไฟฟ้าแบบรายงานผลโดยตรงของอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2555 การศึกษาผลกระทบจากการติดตั้งฟาร์มกังหันลมในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์กับระบบกำลังไฟฟ้าภาคเหนือของประเทศไทย
2550 ระบบไฟส่องสว่างแบบแอลอีดีโดยใช้แหล่งจ่ายไฟจากแผงโซลาร์เซลล์

ผู้ร่วมวิจัย
2562 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการเพิ่มผลผลิตงานหัตถกรรมสู่ระบบอุตสาหกรรม
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[หัวหน้าโครงการฯ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขุนแผน ตุ้มทองคำ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2562 Wannoi, C., Wannoi, N., Boonkhun, C., Temiyasathit, C., Chompoo-Inwai, C. 2019. “A novel transmission line's atc assessment method by considering the Generation Dispatch limit (GDL) and renewable generation capacity with power flow sensitivity analysis”. International Journal of Intelligent Engineering and Systems Vol.12, No.5. pp 179-189.

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2562 การศึกษาแนวทางการจัดการพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟถนนเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
นฤมล  วันน้อย 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 10 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่]
2561 การศึกษามาตรฐานและการออกแบบระบบไฟฟ้าของครัวเรือนเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านไฟฟ้าสู่ชุมชน
นฤมล  วันน้อย 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 13 21 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์]
2561 การศึกษาวิธีการประเมินความปลอดภัยทางไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ เพื่อสำรวจและสร้างความปลอดภัยสู่ชุมชน
เสริมศักดิ์  ทิพย์วงศ์1, นฤมล  วันน้อย2
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 13 21 - 22 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์]
2560 การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในเขตพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และผลกระทบต่อความเสถียรภาพของระบบกำลังไฟฟ้าภาคเหนือประเทศไทย
นฤมล  วันน้อย
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560]
2559 การศึกษาและสร้างเครื่องต้นแบบการตรวจวัดและบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายสำหรับโครงข่ายเฝ้าติดตามคุณภาพกำลังไฟฟ้าและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานอัจฉริยะ
นฤมล  วันน้อย
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9 วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลซ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี]
2559 An Optimum Technique for Renewable Power Generations Integration to Power System using Repeated Power Flow Technique Considering Voltage Stability Limit
Chaisit  Wannoi1, Anurak  Khumdee2, Narumon  Wannoi3, Cahi/Chow  Chompoo-inwai4
[แหล่งตีพิมพ์ : 2016 International Electrical Engineering Congress, iEECON2016, 2-4 March 2016, Chiang Mai, Thailand]
2559 A Proper Location FACTS Device Placement and Primary Generation Response Definition for Multi-Lines Buses Security Enhancement Under Contingency Analysis
Chaisit Wannoi1, Supattarachai Jitchopjai2, Narumon Wannoi3, S.Bunjongjit4, Cahi/Chow  Chompoo-inwai5
[แหล่งตีพิมพ์ : The International Conference Electrical Engineering, ICEE, July 2016]
2558 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพแรงดันไฟฟ้าแบบรายงานผลโดยตรงของอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นฤมล  วันน้อย
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2550 Switching Frequency Control based on Phase-locked Loop for Current-fed Parallel Resonant Inverter
นฤมล  พลเวียงคำ
[แหล่งตีพิมพ์ : 2007 PCC Nagoya Conference Proceedings, Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan]