ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นางสาวบุษบากร  คงเรือง
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Miss Budsabagorn Kongreong
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิต
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ประวัติการศึกษา : 
     - วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     - วท.บ (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
2562 การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีการอบแห้งกระชายดำ ด้วยพลังงานความร้อนร่วมของรังสีอินฟาเรดและลมร้อน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการอบแห้งกระชายดำของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไฮแลนด์ ตำบลเข้กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ]  
2561 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมของการอบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูกด้วยตู้อบสมุนไพรสองพลังงาน
[แหล่งทุน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] 
2560 การจัดการเทคโนโลยีการอบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูกด้วยเครื่องอบแห้งสองพลังงาน สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการสมุนไพรอบแห้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดแพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]  
2559 การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องหั่นสมุนไพรว่านชักมดลูกเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรในจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]  
2558 การพัฒนาสารไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนวัสดุกันกระแทกเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]  
2556 การออกแบบและสร้างตะแกรงสำหรับการคัดแยกมะขามฟักดิ่ง
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : นักวิจัยรุ่นใหม่] 
2553 การพัฒนาสารเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]

ผู้ร่วมวิจัย
2561 ความต้องการใช้เทคโนโลยีเครื่องฉีกก้านใบยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]  
[หัวหน้าโครงการฯ : ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2560 (แผนงานวิจัย) การวิจัยและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล เพื่อการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]  
[หัวหน้าโครงการฯ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2560 (โครงการวิจัยย่อย) การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล ป้องกันภัยคุกคามระดับ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]  
[หัวหน้าโครงการฯ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2559 การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดเพลาหมุนวางคู่สำหรับเกษตรกรชาวสวนละมุด : กรณีศึกษาหมู่บ้านสวนละมุด ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]  
[หัวหน้าโครงการฯ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
2562 Comparative Study of H350R and E8016 Electrode in Surface Hard-Facing Welding of 100 pound/yard Railway by Shielded Metal Arc Welding.
เอราวัณ ชาญพหล1, บุษบากร คงเรือง2
[วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2562 – ธันวาคม 2562, หน้าที่ 96-105]
2553 Inactivation of Salmonella Typhi using Fe3t – Doped TiO2/3Sn O2 Photocatalytic powders and Films
Lek Sikong1, Budsabakorn Kongreong2, Duangporn Kantachote3, Weeawan Sutthisripok4
[Journal of Nano Research, Vol. 12(2010X pp.89-97]
2553 Photocatalytic Activity and Antibacterial Behavior of Fe3t – Doped TiO2/3Sn O2 Nanoparticles
Lek Sikong1, Budsabakorn Kongreong2, Duangporn Kantachote3, Weeawan Sutthisripok4
[Energy Research Journal 1(2) : 120-125, 2010, ISSN 1949-0151]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2561 การจัดการเทคโนโลยีการอบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูกด้วยเครื่องอบแห้งสองพลังงาน สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการสมุนไพรอบแห้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
บุษบากร คงเรือง1, ธนพล หัสดี2, ปัญญา เทียนนาวา3, ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์4
[การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 16 - 17 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี]
2560 การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องหั่นสมุนไพรว่านชักมดลูกเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรในจังหวัดเพชรบูรณ์
บุษบากร คงเรือง1, ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์2, เอราวัณ ชาญพหล3  
[การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2559 การพัฒนาสารไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนวัสดุกันกระแทกเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว
บุษบากร คงเรือง1, ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์2, ธนภัทร  มะณีแสง3
[การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา ศูนย์หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]
slotuntung slot untung