ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายณรงค์ศักดิ์  แพงสาย
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Narongsak  Pangsai
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอก : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติการศึกษา : 
   - ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
   - ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
2560 ผลิตไฟฟ้าจากลมระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
2559 ศึกษาและเปรียบเทียบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2558 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
2557 (โครงการวิจัยย่อย) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดทำระบบเตือนภัยสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาของจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.]  
[ผู้อำนวยการแผนฯ : อาจารย์ ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2556 ศึกษาและเปรียบเทียบแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2553 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศของนักศึกษาหมู่เรียน 5111041231
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : การเรียนการสอน]

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
2563 การผลิตไฟฟ้าจากลมระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ
ณรงค์ศักดิ์  แพงสาย1, สุวิชา  พุทธารัตน์2
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสักทอง ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563) หน้าที่ 15-34]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2558 การสร้างระบบเตือนภัยและเฝ้าระวังพิบัติของจังหวัดเพชรบูรณ์
เอนกพงศ์  ธรรมาธิวัฒน์1, เสริมศักดิ์  ทิพย์วงศ์2, ณรงค์ศักดิ์  แพงสาย3, นิสิต  องอาจ4
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
slotuntung slot untung