ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) :
Dr. Nootjaree Singpan
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วิชาเอก : พืชศาสตร์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติการศึกษา : 
     - พ.ศ.2559 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) - มหาวิทยาลัยนเรศวร (Ph.D. Agricultural Science)
     - พ.ศ.2552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร) - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (M.S Agricultural Biotechnology)
     - พ.ศ.2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร (B.S Agriculture)

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
 2563 การพัฒนาคุณภาพแก่นตะวัน เพื่อสุขภาพในจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)] 
2560 การอนุรักษ์ แนวทางการใช้ประโยชน์และการพัฒนามันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp. สู่อุตสาหกรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ] 

หัวหน้าโครงการ
 2563 (โครงการวิจัยย่อย) การเพิ่มปริมาณอินนูลินสาระสำคัญสำหรับสุขภาพในแก่นตะวัน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : นุชจรี สิงห์พันธ์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] 
 2563 ผลของสารกระตุ้นต่อผลผลิตและสาระสำคัญในเห็นถั่งเช่าสีทองในสภาพปลอดเชื้อ
[แหล่งทุน : งบประมาณส่วนตัว] 
 2562 ผลของสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตของเอื้องช้างน้าวในสภาพปลอดเชื้อ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ] 
2562 การฟื้นฟูการผลิตข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัวของชาวนาในตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์สู่เกษตรอัจฉริยะต้นแบบ
[แหล่งทุน : วช. แม่ไก่-ลูกไก่] 
 2560 (โครงการวิจัยย่อย) การทำลายการพักตัวและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp.
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : นุชจรี สิงห์พันธ์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]  
2559 การพัฒนาระบบการผลิตผักสวนครัวอินทรีย์ด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือนคุณภาพสูงในจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : ศิวดล แจ่มจำรัส   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2559 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตเห็ดฟางด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือนคุณภาพสูง
[แหล่งทุน : เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง]
2555 (โครงการวิจัยย่อย) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยผลผลิตเกษตรลุ่มน้ำเข็ก
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : สุภาพร บางใบ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
2563 ผลของสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเจริญเติบโตของเอื้องช้างน้าวในสภาพปลอดเชื้อ
นุชจรี สิงห์พันธ์ 
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเกษตรพระจอมเกล้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2563 ISSN : 0857-0108] 
2563 Comparison on slowing growth of Dioscorea alata L. in vitro with addition of mannitol at different concentrations 
Nootjaree Singphan1, Sureepon Yoddee2 
[แหล่งตีพิมพ์ : Naresuan Phayao Journal Vol.13 No.1 January-April 2020  21-25] 
2562 คุณสมบัติทางเคมีและกระบวนการหมักเอทานอลจากมันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp. 
ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ1, นุชจรี สิงห์พันธ์2 
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 ISSN : 1905-4963(Print) ISSN : 2672-9296(Online)]
2562 ผลของ BA และ NAA ต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของกล้วยหินในสภาพปลอดเชื้อ และผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติ 
นุชจรี ทัดเศษ1, การันต์  ผึ่งบรรหาร2, ลลิดา อุดธา3 
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2562 ISSN : 0857-0108 ISSN : 2651-2203(Online)]
2561 ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนต่อคุณภาพเห็ดฟางโดยการเพาะแบบกองเตี้ย 
นุชจรี ทัดเศษ1, อาทิตย์ ทูลพุทธา2, ศิวดล  แจ่มจำรัส3, การันต์  ผึ่งบรรหาร4,พิพัฒน์ ชนาเทพาพร5, จันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแก้ว6, ธนากร วงษศา7, สุมน เหลือฐิติกาญจนา8 
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 (วารสารอยู่ฐาน TCI กลุ่มที่ 1)]
2559 Isolation and Mycelial Growth of Mushrooms on Different Yam-based Culture Media 
Nootjaree Tudses  
[แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Applied Biology and Biotechnology ]
2558 Establishment of Method for Protoplast Fusion with PEG-mediated between Jatropha curcas L. and Ricinus communis L.   
Tudses, N., Pramjet, D., Pramjet, S.   
[แหล่งตีพิมพ์ : International Journal of Life Sciences Biotechnology and Phama Research. 2015. 4(1): 50-56.]
2557 Optimal Conditions for High-Yield Protoplast Isolations of Jatropha curcas L. and Ricinus communis L.   
Tudses, N., Pramjet, D., Pramjet, S.   
[แหล่งตีพิมพ์ : American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci. 2014.  14(3): 221-230. ]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2563 ผลของแทนนิทอลต่อการชะลอการเจริญเติบโตของมันจาวพร้าวในสภาพปลอดเชื้อ 
นุชจรี สิงห์พันธ์ 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 23 - 24 มกราคม 2563 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา]
2561 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันเลือด 
นุชจรี ทัดเศษ 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 8 - 9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์]
2560 ปริมาณมูลไส้เดือนดินสายพันธุ์แอฟริกันไนท์คลอเลอร์ (Eudrilus eugeniae) ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้า (Brassica alboglabra) ในสภาพโรงเรือน 
นุชจรี ทัดเศษ1, ชุติมา หงส์ศรี2  
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 26 - 27 มกราคม 2560 ]
2559 ปริมาณปุ๋ยมูลไส้เดือนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวา ในสภาพโรงเรือน 
นุชจรี ทัดเศษ1, อนุกูล คมแก้ว2 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2559 ประสิทธิภาพปุ๋ยมูลไส้เดือนต่อการผลิตพริกจินดาในโรงเรือนปลูกพืชทดลอง 
นุชจรี ทัดเศษ1, จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว2, พิพัฒน์ ชนาเทพาพร3, มนตรี  สิงห์พันธ์4 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมิวชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา]
2557 Protoplast isolation, culture, and fusion between Jatropha curcas L. and Ricinus communis L.   
Tudses, N., Pramjet, D., Pramjet, S.   
[แหล่งตีพิมพ์ : The 8th Korea-ASEAN Joint Symposium on Biomass Utilization and Renewable Energy Integration of Agriculture and Biotechnology 2014.]
2556 Effects of Applying Plant Growth Regulators onto Stigma on Fruit Set and Seed Set in Intergeneric Hybrids between Jatropha currcas L. and Ricinus communis L.   
Tudses, N., Pramjet, D., Pramjet, S. 
[แหล่งตีพิมพ์ : The 7th Korea-Thailand-Indonesia Joint Symposium on Biomass Utilization and Renewable Energy Integration of Agriculture and Biotechnology’2013.]
2556 Efficient method for protoplast isolation of Jatropha currcas L.   
Tudses, N., Pramjet, D., Pramjet, S.   
[แหล่งตีพิมพ์ : The 4th Regional AFOB Symposium 2013 ‘bioenergy, biorefinery and beyond’. 2013.]
2555 Isolation of protoplasts of Jatropha curcas L.   
Pramjet, D., Tudses, N., Pramjet, S.   
[แหล่งตีพิมพ์ : The International Symposium on Human Development and Sustainable Utilization of Natural Resources in Asian Countries and The 6th Korea-Thailand-Indonesia Joint Symposium on Biomass Utilization and Renewable Energy. 2012.]
2553 การหาวิธีการที่เหมาะสมในการถ่ายยีนเข้าสู่ Cryptocoryne wendtii ‘Brown’ โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens   
นุชจรี ทัดเศษ 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 3 (AgBiotech Graduate Conference III) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน]
2552 การถ่ายยีนเข้าสู่ใบพายโดยใช้ Rhizobium radiobactor   
นุชจรี ทัดเศษ 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]
2552 การหาวิธีการที่เหมาะสมในการถ่ายยีนเข้าสู่ Cryptocoryne affinis โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens เป็นพาหะ   
นุชจรี ทัดเศษ 
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร และการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยนเรศวร]