ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายพิพัฒน์  ชนาเทพาพร
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Piphat  Chanartaepaporn
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วิชาเอก : สัตวศาสตร์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติการศึกษา : 
     - 2538  วท.ม. เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     - 2532  วท.บ. เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2557 การจัดการศัตรูมะขามหวานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.]

หัวหน้าโครงการ
2563 ผลของสภาวะเครียดเนื่องจากความร้อนในโรงเรือน ต่อสมรรถภาพการผลิตและประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของโคเนื้อ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)]
2562 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ โดยการวางแผนการผสมพันธุ์แบบฤดูกาล ในเขตอำเภอเขาค้อ และอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
2556 ผลของการจัดการฟาร์มโคนมที่แตกต่างกัน ต่อสุขภาพ ปริมาณผลผลิตน้ำนมและคุณภาพน้ำนมของโคนมในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2556 ความแปรปรวนของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตาและสาหร่ายลอนในแหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.]
2555 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมและการพัฒนาพันธุกรรมโคนมในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2554 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตและสภาพปัญหาการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์]

ผู้ร่วมวิจัย
2562 การใช้เปลือกและเมล็ดเสาวรสเสริมในอาหารไก่พื้นเมืองในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
[หัวหน้าโครงการฯ : จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2560 การส่งเสริมการผลิตและการใช้ประโยชน์จากกล้วยหินในจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[หัวหน้าโครงการฯ : จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2560 (โครงการวิจัยย่อย) การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะเศษวัสดุเหลือใช้ของกล้วยหิน และการใช้เสริมเป็นอาหารไก่พื้นเมือง
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[หัวหน้าโครงการฯ : จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2559 สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่กระดูกดำในสภาพการเลี้ยงที่แตกต่างกันในช่วงอายุ 2-20 สัปดาห์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[หัวหน้าโครงการฯ : จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
2561 ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนต่อคุณภาพเห็ดฟางโดยการเพาะแบบกองเตี้ย
นุชจรี ทัดเศษ1, อาทิตย์ ทูลพุทธา2, ศิวดล  แจ่มจำรัส3, การันต์  ผึ่งบรรหาร4,พิพัฒน์ ชนาเทพาพร5, จันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแก้ว6, ธนากร วงษศา7, สุมน เหลือฐิติกาญจนา8
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 (วารสารอยู่ฐาน TCI กลุ่มที่ 1)] 
2558 ปริมาณสารอาหารในน้ำและการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตาในแหล่งน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์
ณัฐรินทร์  ศิริรัตนนันท์1, พิพัฒน์  ชนาเทพาพร2
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ISSN 0125-8850)] 

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
  
 2560 สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่กระดูกดำในสภาพการเลี้ยงที่แตกต่างกันในช่วงอายุ 2 – 20 สัปดาห์
จันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแก้ว1, พิพัฒน์  ชนาเทพาพร2
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] 
2559 ผลการเสริมแคลเซียนบิวทีเรทในอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกสุกรหย่านม
จันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแก้ว1, พิพัฒน์  ชนาเทพาพร2  
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8" วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา]
2559 ประสิทธิภาพปุ๋ยมูลไส้เดือนต่อการผลิตพริกจินดาในโรงเรือนปลูกพืชทดลอง 
นุชจรี ทัดเศษ1, จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว2, พิพัฒน์ ชนาเทพาพร3, มนตรี  สิงห์พันธ์4 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมิวชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา]
2559 การจัดการศัตรูมะขามหวานโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์
พิพัฒน์  ชนาเทพาพร1, เทพ เพียมะลัง2, จินตนา  สนามชัยสกุล3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]