ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : ดร.สุวิชา  พุทธารัตน์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Suwicha  Phuttarat
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอก : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติการศึกษา : 
   -
 ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
   - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
2556 (โครงการวิจัยย่อย) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สนองการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : สำราญ ท้าวเงิน   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
2556 แบบจำลองปั๊มน้ำอาคารสูงเพื่อศึกษาการอนุรักษ์พลังงาน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2555 วิจัยและพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ้านพักอาศัย
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2554 วิจัยและพัฒนาระบบควบคุมและแสดงระดับปริมาตรของน้ำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2553 การพัฒนาการเรียนรู้วิชาสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office Excel 2003
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : การเรียนการสอน]

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
2563 การผลิตไฟฟ้าจากลมระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ
ณรงค์ศักดิ์  แพงสาย1, สุวิชา  พุทธารัตน์2
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสักทอง ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563) หน้าที่ 15-34]

 

slotuntung slot untung