ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายเอราวัณ  ชาญพหล
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Arawan Chanpahol
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิต
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ประวัติการศึกษา : 
     - ค.อ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ
     - ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
2563 (โครงการวิจัยย่อย) การออกแบบและสร้างเครื่องฝานแก่นตะวัน 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)] 
[ผู้อำนวยการแผนฯ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] 
2563 การออกแบบและสร้างเครื่องตัดกระยาสารท 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)]   
[ผู้อำนวยการแผนฯ : นางสาวฐิติกานต์ แก้ววิเศษ   คณะครุศาสตร์]
2562 การจัดการเทคโนโลยีเครื่องต้นแบบอัดยางขอบมุ้งลวด (แบบบานเปิด) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอลูมิเนียมขนาดย่อม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]  
2561 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยห่อลูกประคบ 
[แหล่งทุน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] 
2560 การออกแบบและสร้างเครื่องพับโลหะแผ่นขนาดเล็ก เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาเทคโนโลยีโลหะแผ่น 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : นักวิจัยรุ่นใหม่]
2557 เครื่องทำไม้ไก่ย่าง 
[แหล่งทุน : เครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง]

ผู้ร่วมวิจัย
2562 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกตะไคร้ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]  
[หัวหน้าโครงการฯ : นายนรัตว์ รัตนวัย   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2561 การออกแบบและพัฒนาเครื่องไสไม้ไผ่สี่ทิศทางอุตสาหกรรมไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]     
[หัวหน้าโครงการฯ : นาย นรัตว์ รัตนวัย   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2559 (โครงการวิจัยย่อย) การพัฒนาเครื่องทำทองม้วนเพื่อเพิ่มผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]      
[หัวหน้าโครงการฯ : นายนรัตว์ รัตนวัย   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2559 การออกแบบและพัฒนาเครื่องผ่าไม้ไก่ย่าง
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]  
[หัวหน้าโครงการฯ : นายนรัตว์ รัตนวัย   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2559 การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องหั่นสมุนไพรว่านชักมดลูกเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น] 
[หัวหน้าโครงการฯ : นางสาวบุษบากร คงเรือง   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2558 (โครงการวิจัยย่อย) การปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเชิงบูรณาการ : กรณีศึกษา เพิ่มผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของเกษตรกร ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]   
[หัวหน้าโครงการฯ : นายนายนรัตว์ รัตนวัย   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
2562 Comparative Study of H350R and E8016 Electrode in Surface Hard-Facing Welding of 100 pound/yard Railway by Shielded Metal Arc Welding. 
เอราวัณ ชาญพหล1, บุษบากร คงเรือง2 
[วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2562 – ธันวาคม 2562, หน้าที่ 96-105]
2562 การศึกษาโครงสร้างทางโลหะวิทยาของการเชื่อมพอกผิวแข็งรางรถไฟขนาด 50 ปอนด์ โดยกระบวนการเชื่อมอาร์ก ด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์   
เอราวัณ ชาญพหล   
[วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562 ISSN : 1906-201X(Print) ISSN : 2672-9636(Online)]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2563 การออกแบบและพัฒนาเครื่องเหลาไม้ไผ่สี่ทิศทาง   
เอราวัณ ชาญพหล
1, นรัตว์ รัตนวัย2 
[การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย]
2561 การประยุกต์ใช้การประเมินความเสี่ยงสำหรับการพัฒนาเครื่องฉีกก้านใบยาสูบ 
ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์1, เอราวัณ ชาญพหล2 
[การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 8 - 9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์]
2560 การออกแบบและพัฒนาเครื่องผ่าไม้ไก่ย่าง 
เอราวัณ ชาญพหล   
[การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 26 - 27 มกราคม 2560]
2560 การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องหั่นสมุนไพรว่านชักมดลูกเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
บุษบากร คงเรือง1, ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์2, เอราวัณ ชาญพหล3   
[การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2559 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของใบยาสำหรับสร้างแบบงานต้นแบบในการฉีกก้าน 
ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์1, เอราวัณ ชาญพหล2 
[การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2557 การออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอกน้ำจิ้ม 
ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์1, เอราวัณ ชาญพหล2, ธนภัทร  มะณีแสง3 
[การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557]