ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายธนภัทร  มะณีแสง
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Thanapat Maneesaeng
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิต
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ประวัติการศึกษา : 
     - วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ
     - วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2563 การบูรณาการเพื่อยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตมะขามเปรี้ยวอัดก้อนให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)]

หัวหน้าโครงการ
2564 (โครงการวิจัยย่อย) การพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์มะขามจี๊ดจ๊าด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรขี้นาคแผนใหม่
[แหล่งทุน : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร ]    
[ผู้อำนวยการแผนฯ : วิทยา  หนูช่างสิงห์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2563 (โครงการวิจัยย่อย) การพัฒนาระบบการควบคุมป้อนกลับในกระบวนการอบเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในมะขามเปรี้ยวและการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยืดอายุการเก็บรักษา
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)]     
[ผู้อำนวยการแผนฯ : ธนภัทร มะณีแสง   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2562 การพัฒนากรรมวิธีการยืดอายุการเก็บรักษามะขามคลุกเพื่อการส่งออก
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : นักวิจัยรุ่นใหม่]

ผู้ร่วมวิจัย
2562 การเพิ่มประสิทธิภาพกรรมวิธีการแปรรูปมะขามจี๊ดจ๊าด สำหรับธุรกิจชุมชน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
[หัวหน้าโครงการฯ : นายวิทยา หนูช่างสิงห์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2561 ออกแบบและพัฒนาเครื่องแล่ปลาเพื่อแปรรูป ปลาน้ำจืด โดยการเชื่อมโยงเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้าน : กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากปลาน้ำจืดในจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง]
[หัวหน้าโครงการฯ : นายวิทยา หนูช่างสิงห์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2559 การเพิ่มผลผลิตผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนโดยวิธีการศึกษาการการทำงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านกุดกุ่ม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]  
[หัวหน้าโครงการฯ : นายวิทยา หนูช่างสิงห์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2558 การพัฒนาสารไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนวัสดุกันกระแทกเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]  
[หัวหน้าโครงการฯ : นางสาวบุษบากร คงเรือง   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2558 การพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขามหวานสำหรับใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]  
[หัวหน้าโครงการฯ : นายวิทยา หนูช่างสิงห์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2558 การศึกษาระบบการขนส่งด้วยรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยใช้วิธีการสร้างแบบจำลองและเมตาฮิวริสติกอัลกอลิทึม
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]  
[หัวหน้าโครงการฯ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา เทียนนาวา   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
2555 การแก้ปัญหาการจัดสรรท่าเรือแบบไม่ต่อเนื่องเชิงพลวัตโดยใช้เมตาฮิวริสติกส์
ธนภัทร มะณีแสง1, ขวัญนิธิ คำเมือง2
[วารสารศรีปทุมปริทัศน์ฉบับวิทย์และเทคโนโลยี , 4(1), หน้าที่ 57-66]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2560 การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเปลือกมะขาม
วิทยา  หนูช่างสิงห์1, ธนภัทร มะณีแสง2  
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2560 การพัฒนาวิธีการทำขนมทองม้วนโดยประยุกต์ใช้ระบบวิธีการวัดเวลา
วิทยา  หนูช่างสิงห์1, ธนภัทร มะณีแสง2  
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจองบึง ครั้งที่ 5 วันที่ 1 มีนาคม 2560]
2559 การพัฒนาสารไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนวัสดุกันกระแทกเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว
บุษบากร คงเรือง1, ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์2, ธนภัทร  มะณีแสง3
[การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา ศูนย์หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]
 2559 การประยุกต์ใช้วิธีอาณานิคมมดเพื่อจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอเขาค้อ
นภดล อ่ำดี1, ธนภัทร มะณีแสง2, หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ3
[การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2559]
2559 การศึกษาระบบขนส่งด้วยรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ปัญญา เทียนนาวา1, ธนภัทร มะณีแสง2, ขวัญนิธิ คำเมือง3
[การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง]
2559 การพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขามหวาน
วิทยา  หนูช่างสิงห์1, ธนภัทร มะณีแสง2  
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2558 การออกแบบและสร้างเครื่องปั้นเนื้อมะขามแก้ว
วิทยา  หนูช่างสิงห์1,นรัตว์  รัตนวัย2, ธนภัทร มะณีแสง3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3" สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช]
2557 การออกแบบและพัฒนาเครื่องกรอกน้ำจิ้ม
ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์1, เอราวัณ ชาญพหล2, ธนภัทร  มะณีแสง3
[การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557]
2557 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกะเทาะเปลือกมะขาม
วิทยา หนูช่างสิงห์1, ธนภัทร มะณีแสง2, ขวัญนิธิ คำเมือง3
[การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2557 30 – 31 ตุลาคม 2557]
2556 แบบจำลองกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์สำหรับปัญหาการจัดสรรท่าเรือแบบไม่ต่อเนื่องเชิงพลวัต
ธนภัทร มะณีแสง1, ขวัญนิธิ คำเมือง2
[การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556 16-20 ตุลาคม 2556]
2556 แบบจำลองกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์สำหรับวางแผนการผลิตน้ำมันก๊าดธรรมชาติ
ธนภัทร มะณีแสง
[การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2556]