ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายธงชัย  เครือผือ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Thongchai  Khrueaphue
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิต
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติการศึกษา : 
     - วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
     - วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กทม.
     - ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
     - ปวส. ช่างเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคตรัง

 

    

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2563 การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์การแปรรูปมะขามเปรี้ยว สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)]

หัวหน้าโครงการ
2564 การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากรกมะขามเหลือทิ้งสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : โครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่าย (Preliminary Research) เครือข่ายบริหารการวิจัย ภาคเหนือ-ล่าง]
 2564 การจัดการองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาอบไฟฟ้าร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ในการเพิ่มผลผลิต สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและแปรรูปมะขามบ้านท่าผู จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)]
 2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากเศษกะลาแมคคาเดเมีย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมียเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่] 
 2564 การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากเศษเปลือกมะขามเหลือทิ้งสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง
[แหล่งทุน : โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Pre-Talent Mobility) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)]
 2563 (โครงการวิจัยย่อย) การพัฒนาชุดการทำงานเตาอบไฟฟ้าเพื่อผลิตมะขามเปรี้ยวปรุงรส สำหรับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)]
[ผู้อำนวยการแผนฯ : ธงชัย เครือผือ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
 2563 การพัฒนาเครื่องย่อยกะลามะคาเดเมียสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปมะคาเดเมียเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ผ่านมหาวิทยาลัยนเรศวร] 
 2561 การศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการเชื่อมพอกผิวรางรถไฟโดยกระบวนการเชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์
[แหล่งทุน : ทุนวิจัยงบประมาณรายได้ มทร.อีสาน ขอนแก่น] 
 2560 การออกแบบการทดลองเพื่อเปรียบเทียบชนิดของลวดเชื่อมที่ส่งผลต่อการเชื่อมพอกผิวแข็งรางรถไฟขนาด 100 ปอนด์/หลา โดยการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์
[แหล่งทุน : ทุนวิจัยงบประมาณรายได้ มทร.อีสาน ขอนแก่น]  
 2560 การศึกษาสมบัติทางโลหะวิทยาของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 5083 จากการเชื่อมอาร์คโดยใช้ก๊าชปกคลุม  แนวเชื่อม (GMAW)
[แหล่งทุน : ทุนวิจัยงบประมาณรายได้ มทร.อีสาน ขอนแก่น] 
 2556 การออกแบบและสร้างเครื่องอัดเม็ดฟางเพื่อใช้สำหรับการผลิตเชื้อเพลิง
[แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2556 (สำหรับโครงการเข้าใหม่) ทุนวิจัยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช)] 
 2555 การเชื่อมในสถานะกึ่งแข็งของอะลูมิเนียมผสม SSM A356 โดยใช้แก๊สอาร์กอนปกคลุมแนวเชื่อม
[แหล่งทุน : ทุนวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก]  
 2555 การเชื่อมในสถานะกึ่งแข็งของอะลูมิเนียมผสม SSM 356 โดยใช้แก๊สไนโตรเจนปกคลุมแนวเชื่อม
[แหล่งทุน : ทุนวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก]   
 2554 การศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีผลต่อสมบัติทางโลหะวิทยาของการเชื่อมในสภาวะกึ่งแข็งของอะลูมิเนียมผสม SSM 356 
[แหล่งทุน : ทุนวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก]   
 2554 การศึกษาออกแบบและสร้างหุ่นยนต์กู้ระเบิด
[แหล่งทุน : ทุนงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี]   
 2553 การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมระหว่างเส้นใยจากเปลือกทุเรียนกับน้ำยางพารา 
[แหล่งทุน : ทุนวิจัยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช)]  
 
ผู้ร่วมโครงการ
 2564 การออกแบบและประดิษฐ์ตัวจับยึดสำหรับการกรีดเนื้อมะขามหวาน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทุนวิจัยพัฒนายวัตกรรมเชิงพื้นที่] 
[หัวหน้าโครงการฯ : ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] 
 2564 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใยขัดผิวจากวัสดุเหลือทิ้งของ  การแปรรูปมะขามโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทุนบูรณาการตามศาสตร์พระราชา ] 
[หัวหน้าโครงการฯ : อาจารย์สุวิมล  เทียกทุม   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] 

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
2565 The Study of Optimum Factors in Gold Plating Process to Enhance OTOP Knife Products for Ban Mai Knife Forgers Products for Ban Mai Knife Forgers Village, Lomsak District, Phetchabun.
Suwimon  Thiakthum, Tannachart  Wantang  and  Thongchai Khrueaphue
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (TCI กลุ่ม 1)]
2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากเศษกะลาแมคคาเดเมีย สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมียเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ธงชัย  เครือผือ, 
เอราวัณ  ชาญพหล, ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์, สุวิมล  เทียกทุม และประธาน  เรียงลาด
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 (TCI กลุ่ม 2)]
2564 Design and Fabricate an Electric Oven in Combination with Solar Energy to Increase Production of Seasoned Sour Tamarind for Duang Thong Community Enterprise
ธงชัย เครือผือ 
และนิสิต องอาจ
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2564. หน้าที่ 117-127. (TCI กลุ่ม 1)]
2564 การประเมินประสิทธิภาพของเตาหลอมอลูมิเนียมที่ใช้ถ่านโค้กร่วมกับน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
ศักดิ์สิทธิ์ ชื่ชมนาคจาด และธงชัย เครือผือ
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564. (TCI กลุ่ม 2)]
 2563 Design and Fabrication of Tobacco Leaf-stripping Machine to Enhance Economic Production of Farmers in Phetchabun Province.
Saksirichai Srisawad, Thongchai Khrueaphue and Suwimon Thaikthum
[แหล่งตีพิมพ์ : SNRU Journal of Science and Technology (SNRUJST), pp. 198-206,   Vol 12. No 3. (TCI กลุ่ม 1)] 
 2563 การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติโลหะเชื่อมพอกแข็งบนเหล็กกล้ารางรถไฟเกรด 900 ด้วยลวดหุ้มฟลักซ์ H450R และ E120-18G
ธงชัย  เครือผือ
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ธัญญบุรี, หน้า 111-119, ปีที่ 18. ฉบับที่ 1 (TCI กลุ่ม 1)] 
 2561 Study on metallurgical properties of semi-solid metal aluminum alloy 5083 welding by gas metal arc welding
Thongchai Khrueaphue, Wirat Chinploy, Parinyawatr Dhinnabutra, Sumpao Yotee, Umaporn Kassanuka and Kornkanok Woraharn.
[แหล่งตีพิมพ์ : Naresuan Phayao Journal,   pp. 70-73, Vol 11. No 3. (TCI กลุ่ม 1)] 
 2561 Influences of Welding Speed and Speed of Pin Tool Rotation from Semi-Solid State Joining of Aluminum Alloy SSM 5083Covered by CO2 Gas.
Thongchai Khrueaphue, Parinyawatr Dhinnabutra, Sumpao Yotee and Prapas Muangjunburee. 
[แหล่งตีพิมพ์ : Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal, pp. 113-121, Vol 11. No 2. (TCI กลุ่ม 1)] 
 2561 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของตัวรับรังสีแสงอาทิตย์สําหรับการอุ่นนํ้าป้อนในระบบหม้อไอนํ้าเชื้อเพลิงไม้
ศุภชัย ชุมนุมวัฒน์, นิติกร หลีชัย และธงชัย เครือผือ 
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัย มทร. อีสาน, หน้า 12-26, ปีที่ 12. ฉบับที่ 1 (TCI กลุ่ม 1)] 
 2560 การพัฒนาเครื่องอัดเม็ดฟางเพื่อใช้สำหรับการผลิตเชื้อเพลิง
สมชาย โพธิ์พะยอม, ธงชัย เครือผือ และพงศธร กันกล่ำ 
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารราชมงคลล้านนา, หน้า 73-76, ปีที่ 5. ฉบับที่ 2 (TCI กลุ่ม 2)] 
2558 การศึกษาสมบัติทางโลหะวิทยาของการเชื่อมอะลูมิเนียมผสมโลหะกึ่งแข็ง 356 ปิดคลุมด้วยกาซอาร์กอน
ธงชัย เครือผือ,
ปัญญา วงศ์ต่าย และประภาศ เมืองจันทร์บุรี
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารนเรศวรพะเยา, หน้า 170-173, ปีที่ 8. ฉบับที่ 3 (TCI กลุ่ม 1)] 
 2556 การเชื่อมในสถานะกึ่งแข็งของอะลูมิเนียมผสมหล่อแบบกึ่งแข็ง 356 โดยใช้แก๊สไนโตรเจนปกคลุม
ธงชัย เครือผือ, สมชาย โพธิ์พยอม และประภาศ เมืองจันทร์บุรี
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หน้า 59-68, ปีที่ 21. ฉบับที่ 3. (TCI กลุ่ม 1)] 
 2556 การศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีผลต่อสมบัติทางโลหะวิทยาของการเชื่อมในสภาวะกึ่งแข็งของอะลูมิเนียมผสม SSM 356
ธงชัย เครือผือ และประภาศ เมืองจันทร์บุรี
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัย มข., หน้า 223-232, ปีที่ 19. ฉบับที่ 2 (TCI กลุ่ม 1)]  

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
 2562 การออกแบบและสร้างเตาอบชุบโลหะทรงกระบอกแบบหมุนเทชิ้นงาน
ศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด, แมน ฟักทอง, สมชาย โพธิ์พะยอม, เกรียงไกร ธารพรศรี และธงชัย เครือผือ  
[การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ได้รับรางวัลงานวิจัยระดับดีเด่น)]
 2562 ชุดสาธิตแนวเชื่อมมิกร่วมกับเครื่องตัดโลหะด้วยแก๊สอเนกประสงค์
สมชาย โพธิ์พยอม, ศักดิ์ศิทธิ์  ชื่นชมนาคจาด,  ธงชัย  เครือผือ และเกริกชัย มีหนู
[การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 โรงแรมเคพีแกรนด์ อ.เมือง จ.จันทรบุรี] 
 2562 การออกแบบและสร้างเตาหลอมอลูมิเนียมโดยใช้ถ่านโค้กร่วมกับน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
ศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด, สมชาย โพธิ์พะยอม, นิติกร หลีชัย, พินิจ บุญเอี่ยม และธงชัย เครือผือ  
[การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่]
2561 การศึกษาสมบัติทางกลจากการเชื่อมพอกผิวแข็งรางรถไฟ โดยกระบวนการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์
ธงชัย เครือผือ,
วิรัช ชินพลอย, ปริญญวัตร ทินบุตร, สำเภา โยธี, อุมาพร กัสนุกา, กรกนก วรหาญ, วีระชัย โล่ห์ชัย, จีรนันท์ ปรือทอง และปรียา นาดี
[การศึกษาสมบัติทางกลจากการเชื่อมพอกผิวแข็งรางรถไฟ โดยกระบวนการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” วันที่ 13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา]
 2561 ออกแบบการทดลองเพื่อเปรียบเทียบชนิดของลวดเชื่อมที่ส่งผลต่อ การเชื่อมพอกผิวแข็งรางรถไฟขนาด 100 ปอนด์/หลา โดยการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 
ธงชัย เครือผือ, วิรัช ชินพลอย, ปริญญวัตร ทินบุตร, สำเภา โยธี, อุมาพร กัสนุกา, กรกนก วรหาญ, เจษฐา ภูคดหิน, ณัฐวัฒน์ คาโคตร และสัมฤทธิ์ บุญกลิ่ม
[การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” วันที่ 13–14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา]
2561 การศึกษาตัวแปรเบื้องต้นของการเชื่อมอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 5083 ด้วยกระบวนการเชื่อมแม๊ก (GMAW)
วิรัช ชินพลอย, ธงชัย เครือผือ, ปริญญวัตร ทินบุตร, สำเภา โยธี, อุมาพร กัสนุกา, กรกนก วรหาญ, จักรพล คงจา, จตุรง บุญตา และสินทวี แป้นทองหลาง
[การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” วันที่ 13 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา]
 2560 รูปแบบการหาขนาดที่เหมาะสมของขนาดตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบรูปประกอบที่ใช้ให้ความร้อนแก่เครื่องอุ่นน้ำร้อนสำหรับหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงไม้
ศุภชัย ชุมนุมวัฒน์, กมลศักดิ์ รัตนวงษ์, นิติกร หลีชัย และธงชัย เครือผือ
[การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (RMUTNC 9th) วันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี] 
 2560 การศึกษาสมบัติทางกลของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็งด้วยกระบวนการเชื่อมแบบ TIG และกระบวนการเชื่อมแบบ MIG
ธงชัย เครือผือ, วิรัช ชินพลอย, ปริญญวัตร ทินบุตร, กรกนก วรหาญ และอุมาพร กัสนุกา  
[การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]
 2560 การศึกษาสมบัติทางโลหะวิทยาของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 5083 จากการเชื่อมอาร์คทังสเตนโดยใช้ก๊าชปกคลุมแนวเชื่อม (GTAW) และการเชื่อมอาร์คโดยใช้กาชปกคลุมแนวเชื่อม (GMAW)
ธงชัย เครือผือ, สำเภา โยธี, อดุลย์ ทองดา, ณัฐพงษ์ ไชยพิมูล และพรวิษา แนบพุดซา 
[การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]
 2560 การพัฒนาเครื่องอัดเม็ดฟางเพื่อใช้สำหรับการผลิตเชื้อเพลิง
สมชาย โพธิ์พะยอม และธงชัย เครือผือ
[การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่]
2559 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเชื่อมในสภาวะกึ่งแข็งของอะลูมิเนียมผสม SSM 356
ศักสิทธิ์ นาคจาด และธงชัย เครือผือ
[การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2557 Study Temperature Effect on Metallurgical Properties of Semi-Solid State Joining of aluminum SSM 356
Thongchai Khrueaphue and Prapas Muangjunburee
[The 6th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), 28-30 August 2014, Apsara Angkor Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom of Cambodia.]
2556 Microstructure and Mechanical Properties of Friction Stir Welded Semi-Solid A356 Aluminum Alloys
Thongchai Khrueaphue and Prapas Muangjunburee
[The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), 4-6 September 2013, Luang Prabang, Lao PDR.] 

ประวัติด้านงานวิทยากร
1 วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมขั้นสูง วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2 วิทยากรโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนในด้านโลหะวิทยาและการตรวจสอบวัสดุแบบไม่ทำลายสภาพ วันที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ แผนกช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
3 วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือ สาขาช่างเชื่อมแม๊ก (GMAW) วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2561 ณ บริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด (AMW)
4 วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 สาขาช่างเชื่อมแม๊ก (GMAW) วันที่ 21-23 มกราคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 6 ขอนแก่น
5 วิทยากรฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะในการเขียนแบบและออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
6 วิทยากรฝึกอบรมร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ หลักสูตรยกระดับเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 วันที่ 21-27 ตุลาคม 2562 ณ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด (บึงสามพัน)  
7 วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของศาสตร์ทางวิศวกรรมงานเครื่องจักร งานเชื่อม งานหล่ออลูมิเนียม ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุข วันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
8 วิทยากรให้ความรู้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาเผาขยะชีวมวลเพื่อการผลิตพลังงานและเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
9 วิทยากรให้ความรู้โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่อาชีพช่างเชื่อม สำหรับนักศึกษา  ครูช่างอุตสาหกรรม วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคาร 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (เป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก)
10 วิทยากรฝึกอบรมให้กับนักศึกษาเพื่อทดสอบในศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรยกระดับเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 วันที่ 22-25 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ทดสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
11 วิทยากรโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อยกระดับชุมชน ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (การถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดการทำงานเตาอบไฟฟ้าเพื่อผลิตมะขามเปรี้ยวปรุงรส เพื่อใช้สำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์มะขามเปรี้ยวอัดก้อน) วันที่ 3-4 เมษายน 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
12 วิทยากรฝึกอบรมให้กับบริษัท พี.ไอ.อี. พรีเมียม โมเดิร์น ทรัค เพื่อทดสอบในศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรยกระดับเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 วันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2564 
13 วิทยากรฝึกอบรมให้กับบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด เพื่อทดสอบในศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรยกระดับเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 วันที่ 8-15 พฤศจิกายน 2564  ณ โรงงานน้ำตาลไทยอุตสาหกรรม บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม
2553 ฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคในการสอนและการทำสื่อการสอน
สถานที่ : อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา
2553 ฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ซี เอ็น ซี และการใช้ซอฟแวร์ Solid Work CAD/CAM/CAE   
สถานที่ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2554 ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Inventor 2012
สถานที่ : บ.เอ็น อาร์ กทม.
2555 ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Inventor CAM 2012
สถานที่ : พระนครศรีอยุธยา
2555 ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Inventor 2013
สถานที่ : มทร.ล้านนา จ.ตาก
2557 ฝึกอบรมผู้ตรวจการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
2557 ฝึกอบรมการจัดทำระบบการเรียนการสอนออนไลน์
สถานที่ : มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่
2558 การเครื่องกัดและกลึง CNC
สถานที่ : มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่
2559 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ : จ.ขอนแก่น
2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน
สถานที่ : มทร.อีสาน นคราชสีมา
2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์การใช้โปรแกรมทางการศึกษา ESS
สถานที่ : มทร.อีสาน ขอนแก่น
2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์การใช้โปรแกรม Google Apps for Education
สถานที่ : มทร.อีสาน ขอนแก่น
2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชื่อม GMAW
สถานที่ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 6 ขอนแก่น
2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชื่อมด้วย Robot
สถานที่ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 6 ขอนแก่น
2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานโลหะแผ่น
สถานที่ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 6 ขอนแก่น
2562 การอบรมเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (SMAW) ระดับ 1  
สถานที่ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 6 ขอนแก่น
2562 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สถานที่ : ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2562 โครงการอบรมการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment : DOE)
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2562 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการเชื่อมสมัยใหม่ (การเชื่อมใต้น้ำ)
สถานที่ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา
2563 โครงการอบรมการปรับปรุงคุณภาพด้วยการทดสอบสมมติฐานโดยโปรแกรม Minitab
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2563 โครงการอบรมหลักสูตรการเชื่อมโลหะและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้า
สถานที่ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา
2563 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (หลักสูตรผู้ทดสอบเดิมรีรหัส 1 วัน)
สถานที่ : โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค ดินแดง กรุงเทพมหานคร
2563 การฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
สถานที่ : นครนายก

ผลงานที่ได้รับรางวัล
2564 รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่รับรางวัล  31 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2564 รางวัลนักวิจัยดีเด่น “ด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย” คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่รับรางวัล 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2564 รางวัลนักวิจัยระดับดี “ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม” คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่รับรางวัล 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

slotuntung slot untung