ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายอภิชาติ  สุวรรณชื่น
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Apiachat Suwanachuen
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ประวัติการศึกษา : 
     - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
2564 การสกัดสีย้อมผ้าจากเปลือกหุ้มผลโกโก้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร
[แหล่งทุน : โครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่าย (Preliminary Research) ภายใต้กรอบ Health and Wellness Tourism / ประเด็นท้าทายตามบริบทพื้นที่ประเด็นการศึกษาเบื้องต้น เครือข่ายบริหารการวิจัย ภาคเหนือ-ล่าง]
2564 การศึกษาวัฒนธรรมการกินน้ำพริกของตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] 
2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าซิ่นคั่นฝ้ายของกลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่]

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
   

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
2563 พัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟเทียมจากส่วนเหลือของผลผลิตทางการเกษตร ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชนิรัตน์  ผึ่งบรรหาร1, การันต์  ผึ่งบรรหาร2, อภิชาติ สุวรรณชื่น3, ศิริวรางค์  ปทุมมาศ4
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน" ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563]
2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: เรื่องภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวาน  
ศานต์ พานิชสิติ1, พิมพ์พรรณ ทิพยแสง2, อภิชาต สุวรรณชื่น3
[การประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 24 - 25 ตุลาคม 2562 ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี]
slotuntung slot untung