ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) : นายธนวรรธน์  ท้าวนอก
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Thanawat  Taonoke
ตำแหน่ง : 
อาจารย์
หลักสูตร : 
เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา :
 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Email :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติการศึกษา : 
    
 - ศิลปมหาบัณฑิต(เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
     - ศิลปบัณฑิต(การออกแบบ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
2563 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มทอผ้าบ้านคลองบนใต้ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
แหล่งทุน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2562 การศึกษาและออกแบบโคมไฟไม้ แรงบันดาลใจจากของเล่นจากเศษไม้เหลือใช้
[แหล่งทุน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
2561 การประยุกต์ใช้เทคนิคช่างไม้ท้องถิ่นเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์
ธนวรรธน์  ท้าวนอก
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมการเกษตร 35(2) ฉบับพิเศษ : หน้าที่ 66-73 ]
slotuntung slot untung