ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายวรชัย  ศรีเมือง
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Worachai  Srimuang
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอก : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติการศึกษา : 
     - วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
     - วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
2563 ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อช่วยวิเคราะห์ และคาดการณ์ล่วงหน้าในการสนับสนุนตัดสินใจ วางแผนการผลิตโคเนื้อ
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)] 
2563 (โครงการวิจัยย่อย) การพยากรณ์ข้อมูลการปลูกข้าวด้วยเทคนิคใหม่โดยการทำเหมืองข้อมูล
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)] 
2556 การออกแบบและพัฒนาระบบห้องสมุดสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป] 

ผู้ร่วมวิจัย
2562 (โครงการวิจัยย่อย) โมเดลการคาดการณ์แนวโน้มการท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล และโครงข่ายประสาทเทียม 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ] 
[หัวหน้าโครงการฯ : เจษฎาพร ปาคำวัง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] 
2562 การทำนายการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมและต้นไม้ตัดสินใจ 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ] 
[หัวหน้าโครงการฯ : เจษฎาพร ปาคำวัง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] 
2558 การจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น] 
[หัวหน้าโครงการฯ : กาญจน์ คุ้มทรัพย์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] 

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
2563 การเปรียบเทียบแบบจำลองจำแนกประเถทเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
เจษฎา ปาคำวัง1, กาญจน์  คุ้มทรัพย์2, และวรชัย  ศรีเมือง3
[แหล่งตีพิมพ์ : Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 21 (1): 224-234,2020]

 

slotuntung slot untung