ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นางสาวรัตนากร  แสนทำพล
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Miss. Rattanakorn  Saenthumpol
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วิชาเอก : การจัดการการเกษตร
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติการศึกษา : 
     - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาความปลอดภัยของอาหาร  (ผลิตผลปศุสัตว์)  ภาควิชาสัตวบาล
คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม
     - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
2564 การพัฒนาฟาร์มแพะนมต้นแบบอย่างครบวงจร เพื่อผลิตน้ำนมแพะที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
[แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ]
2564

การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านความปลอดภัยของอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
[แหล่งทุน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] 

2553 การใช้ประโยชน์จากโปรตีนไฮโดรเลทจากไหมอีรี่ เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าในไส้กรอกหมูและไอศกรีมนมแพะ 
[แหล่งทุน : วช.]  
2553 การจัดทำมาตรฐานฟาร์มห่านของประเทศไทย 
[แหล่งทุน : -] 
2553 การศึกษาองค์ประกอบ คุณภาพ และการเพิ่มมูลค่าของน้ำนมควายเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตน้ำนมควายของประเทศไทยเข้าสู่สากล 
[แหล่งทุน : วช.] 
2552 โครงการศึกษาแนวทางการเลี้ยงโคเนื้อที่ได้มาตรฐาน :การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากกระบวนการการฆ่าโค
[แหล่งทุน : สวก.] 
2551 การศึกษาองค์ประกอบและลักษณะทางประสาทสัมผัสของน้ำนมแพะดิบแช่แข็ง 
[แหล่งทุน : -] 
2551 การศึกษาองค์ประกอบหลัก ปริมาณแคลเซียมในน้ำนมแพะดิบและนมแพะพาสเจอร์ไรส์ที่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ที่แตกต่างกัน 
[แหล่งทุน : -] 
2550 การศึกษาคุณภาพน้ำนมแพะพาสเจอร์ไรส์ที่ผ่านการให้ความร้อนตามวิธีการของเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนม ในเขตภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย 
[แหล่งทุน : วิทยานิพนธ์]
2549 การศึกษาผลของโพแทสเซียมไอโอไดน์ต่อสมรรถภาพการผลิตไก่ไข่  
[แหล่งทุน : ปัญหาพิเศษ]

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
2563 รัตนากร แสนทำพล และศศิธร นาคทอง. 2563. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและปริมาณแคลเซียมของนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ที่ผ่าน การให้ความร้อนที่แตกต่างกัน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1. 13-19น.
2552 รัตนากร แสนทำพล และศศิธร นาคทอง. 2552. ดื่มนมแพะอย่างไรให้ได้ประโยชน์และปลอดภัย. วารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 141
2551 รัตนากร แสนทำพล และศศิธร นาคทอง. 2551. การศึกษาคุณภาพน้ำนมแพะพาสเจอร์ไรส์ที่ผ่านการให้ความร้อนตามวิธีการของเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนม ในเขตภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2553 รัตนากร แสนทำพล และศศิธร นาคทอง. 2553. Cleaning Methods of Cattle Tripe for Consumers Safe. ISSAAS International Congress. บาหลี,ประเทศอินโดนีเซีย.
2552 รัตนากร แสนทำพล และศศิธร นาคทอง. 2552. การศึกษาคุณภาพน้ำนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ที่ผ่านการให้ความร้อนตามวิธีการของเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมในเขตภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย. ประชุมวิชาการด้านปศุสัตว์และสัตว์ป่า ครั้งที่ 1.slotuntung slot untung