ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายธรรม์ณชาติ  วันแต่ง

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Tannachart  Wantang
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ประวัติการศึกษา : 
     -
วศ.ม. เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     - วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
 2563 การวิจัยและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล เพื่อการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ] 

หัวหน้าโครงการ
2562 การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการต้านทานการสึกหรอ ของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 ในสภาวะกรดและอุณหภูมิสูงของอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 23 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ]
2561 (โครงการวิจัยย่อย) การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์ สำหรับผลิตสินค้าของที่ระลึกจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง]  
[ผู้อำนวยการแผนฯ : น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2560 (โครงการวิจัยย่อย) การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล ป้องกันภัยคุกคามระดับ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]  
[ผู้อำนวยการแผนฯ : ธรรม์ณชาติ วันแต่ง  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2559 การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดเพลาหมุนวางคู่สำหรับเกษตรกรชาวสวนละมุด : กรณีศึกษาหมู่บ้านสวนละมุด ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
2557 การพัฒนาเครื่องทำขนมผิง
[แหล่งทุน : สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์]
2557 การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มสตรีก้าวหน้า ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2556 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้แผ่นคาร์บอนเคฟล่าร์ในงานประดับยนต์สำหรับเสื้อเกราะกันกระสุนป้องกันภัยคุกคามระดับ 3A-3
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
 2556 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการบ่มเทียมโลหะผสมอะลูมิเนียมเกรด  6061  โดยการทดลองแบบแฟคทอเรียล
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
 2554 เครื่องบรรจุดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา
(The Machine for Packing Soil Bags in Pre-Transplanting Rubber)
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
 2553 การศึกษาการใช้แผ่นคาร์บอน-เคฟล่า ในงานประดับยนต์เพื่อใช้ทำเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 2
(Study on Utilization of Carbon-Kevlar Car Accessories for the Bullet Proof Vests Level 2)
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] 
 2553 กังหันลมปั๊มน้ำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] 
 2552 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการทำงานเป็นกลุ่มในการสร้างแม่พิมพ์โลหะให้สำเร็จ
(Increasing Efficiency of Punch and Dies Making Process Focusing on Successfully)
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] 
 2552 การเพิ่มประสิทธิภาพความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกันกระสุนโดยทำการเคลือบผิวฟิล์มแข็ง
(Efficiency Improvement of Steel Plate in Bulletproof Vest by Hard-Thin Film Coated)
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] 
 2552 การศึกษาฟิล์มแข็งเคลือบผิว Tic และ TiCN ในการช่วยเพิ่มความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกันกระสุน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] 
2552 การออกแบบและพัฒนาเครื่องคั่วข้าวใหม่ม้ง แบบระบายความชื้นด้วยลมร้อนผสมกับกลิ่นกาแฟ
(Design and Development A Hmong Rice Roasting Machine - Release Moisture with Hot Air Mixed with the Smell of Coffee)
[แหล่งทุน : IRPUS (สกว.)]
2550 การออกแบบและสร้างเครื่องชุบโลหะด้วยไฟฟ้าแบบการชุบฮาร์ดโครมเพื่อเป็นเครื่องสาธิตในวิชาการวิเคราะห์ความเสียหาย
(Design and Construction of the Hard-Chrome Type Electric Metal Coating Machine for Demonstrating Prototype in the Damage Analysis Subject)
2548 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดึงลวดเหล็กกล้าไร้สนิมโดยการศึกษาการหล่อลื่น
(Efficiency Improvement of Stainless Steel Wire Drawing Process Focusing on Lubrication)

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
2561 The Development of the Expanding Rollers, Sapodilla Sizing Machine Model 2
Tannachart  Wantang 
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2561) 23-30]
2558 การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม กลุ่มสตรีก้าวหน้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง1, หทัยนุช  จันทร์ชัยภูมิ2, สุวิมล  เทียกทุม3
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ISSN 1906-5337)]
2557 การพัฒนาเครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา รุ่น 2   
ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปี 2557 ฉบับที่ 20 เล่ม 2 (ก.ค. – ธ.ค. 57)]
2556 การออกแบบและสร้างเครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา
ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556]
2556 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการใช้วัสดุในงานประดับยนต์สำหรับทำแผ่นเกราะกันกระสุน ระดับ 2 โดยออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 22 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2556]
2554 การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุฟิล์มแข็งเคลือบผิวในการเพิ่มความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกันกระสุน
(The Study of Hard-Thin Film Coating’ Efficiency Enhance the Strength of Steel Plate in Bulletproof Vest.)
ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิ.ย. 54]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
  
2563 การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์ สำหรับผลิตสินค้าของที่ระลึกจังหวัดเพชรบูรณ์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง1, สุวิมล เทียกทุม2, น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์3, ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์4
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.]
2560  การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่
ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ]
2560 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของที่ระลึกพวงกุญแจรูปฝักมะขามด้วยวิธีการชุบอโนไดซ์
สุวิมล  เทียกทุม1, ธรรม์ชาติ  วันแต่ง2
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ]
2559 การพัฒนาชุดกระทุ้งถ่านสำหรับเตาแก๊สซิไฟเออร์
หทัยนุช  จันทร์ชัยภูมิ1, ปัญญา  เทียนนาวา2, ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2559 การพัฒนาเครื่องคั่วข้าวใหม่ม้งแบบแนวนอน
ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง1, ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์2, วิทยา  ทรงศิรินันทกุล3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2559 วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559]
2558 การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสินวิชาการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
หทัยนุช  จันทร์ชัยภูมิ1, ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง2
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2558 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการพัฒนาวัสดุจากงานประดับยนต์สำหรับทำเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 2 ที่มีค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ต่ำ
ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3" สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช]
2557 การออกแบบและสร้างเครื่องทำขนมผิง
ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3” วันที่ 23 – 24 มกราคม 2557]
2557 Study of Factors Affecting Artificail Aging of 6061 Aluminum Alloy by Factorial Design
Tannachart  Wantang  
[แหล่งตีพิมพ์ : Vol.3 (2014), NRRU Issue for the SIBR-NRRU 2014 Conference2014 Sep 27-28 Hong Kong 2014]
2546 อิทธิพลของฟิล์มแข็งเคลือบผิวแม่พิมพ์ของกรรมวิธีดึงลวดเหล็กกล้าไร้สนิม
(Influence of using Hard-Thin Film Coated Dies in Stainless Steel Wire Drawing Process)
พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์1, วารุณี เปรมานนท์2, ธรรม์ณชาติ วันแต่ง3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17, MM50 (ME-NETT 17) 2003]

ทรัพย์สินทางปัญญา  
2561 ชุดคัดขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่ - เลขที่อนุสิทธิบัตร 13804
2558 ชุดตัดแป้งขนมผิงลงถาด - เลขที่อนุสิทธิบัตร 9799
2557 แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ - เลขที่อนุสิทธิบัตร 9250

ตำรา
2561 เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ. 160 หน้า. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชัน. 2561
2561 เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ จำนวน 131 หน้า (หนังสือที่ ศธ. 0539.5/ว 38 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561)
2560 ความแข็งแรงของวัสดุ. 260 หน้า. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชัน. 2560.
2557 กลศาสตร์ของวัสดุ จำนวน 323 หน้า (เผยแพร่ตำราตามหนังสือที่ ศธ. 0539.5/ว 146 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2557)

รางวัลที่ได้รับ
2561  รางวัลผลงานระดับดีเด่น ภาพการรับรางวัล สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จากการคัดเลือกผลงานในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของที่ระลึกพวงกุญแจรูปฝักมะขามด้วยวิธีการชุบอโนไดซ์ 30 ม.ค. 61
2559 รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ห้องประชุมปทุมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 24 มิ.ย.59
2558 รางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น / ประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2557 (การพัฒนาเครื่องกรอกดินฯ) ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง, วช., สกว และเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน: 20 พ.ค. 58
2558 รางวัล นักวิจัยที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะฯ : 28 ม.ค. 2558
2557 นักวิจัยดีเด่น ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2557 
2557 รางวัลเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเด่น (Best Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จาก รศ.ดร.พินิติรตะนานุกูล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในงานราชภัฏวิชาการ 2556 "ราชภัฏวิชาการ สืบสานโครงการพระราชดำริ เพื่อพัฒนาชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 13 ก.พ. 57

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314