ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : ดร.ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Tannachart  Wantang
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ประวัติการศึกษา : 
     -
วศ.ม. เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     - วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
 2563 การวิจัยและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล เพื่อการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ] 

หัวหน้าโครงการ
2562 การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการต้านทานการสึกหรอ ของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 ในสภาวะกรดและอุณหภูมิสูงของอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 23 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ]
2561 (โครงการวิจัยย่อย) การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์ สำหรับผลิตสินค้าของที่ระลึกจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง]  
[ผู้อำนวยการแผนฯ : น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2560 (โครงการวิจัยย่อย) การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล ป้องกันภัยคุกคามระดับ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]  
[ผู้อำนวยการแผนฯ : ธรรม์ณชาติ วันแต่ง  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2559 การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดเพลาหมุนวางคู่สำหรับเกษตรกรชาวสวนละมุด : กรณีศึกษาหมู่บ้านสวนละมุด ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
2557 การพัฒนาเครื่องทำขนมผิง
[แหล่งทุน : สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์]
2557 การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มสตรีก้าวหน้า ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2556 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้แผ่นคาร์บอนเคฟล่าร์ในงานประดับยนต์สำหรับเสื้อเกราะกันกระสุนป้องกันภัยคุกคามระดับ 3A-3
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
 2556 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการบ่มเทียมโลหะผสมอะลูมิเนียมเกรด  6061  โดยการทดลองแบบแฟคทอเรียล
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
 2554 เครื่องบรรจุดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา
(The Machine for Packing Soil Bags in Pre-Transplanting Rubber)
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
 2553 การศึกษาการใช้แผ่นคาร์บอน-เคฟล่า ในงานประดับยนต์เพื่อใช้ทำเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 2
(Study on Utilization of Carbon-Kevlar Car Accessories for the Bullet Proof Vests Level 2)
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] 
 2553 กังหันลมปั๊มน้ำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] 
 2552 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการทำงานเป็นกลุ่มในการสร้างแม่พิมพ์โลหะให้สำเร็จ
(Increasing Efficiency of Punch and Dies Making Process Focusing on Successfully)
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] 
 2552 การเพิ่มประสิทธิภาพความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกันกระสุนโดยทำการเคลือบผิวฟิล์มแข็ง
(Efficiency Improvement of Steel Plate in Bulletproof Vest by Hard-Thin Film Coated)
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] 
 2552 การศึกษาฟิล์มแข็งเคลือบผิว Tic และ TiCN ในการช่วยเพิ่มความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกันกระสุน
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] 
2552 การออกแบบและพัฒนาเครื่องคั่วข้าวใหม่ม้ง แบบระบายความชื้นด้วยลมร้อนผสมกับกลิ่นกาแฟ
(Design and Development A Hmong Rice Roasting Machine - Release Moisture with Hot Air Mixed with the Smell of Coffee)
[แหล่งทุน : IRPUS (สกว.)]
2550 การออกแบบและสร้างเครื่องชุบโลหะด้วยไฟฟ้าแบบการชุบฮาร์ดโครมเพื่อเป็นเครื่องสาธิตในวิชาการวิเคราะห์ความเสียหาย
(Design and Construction of the Hard-Chrome Type Electric Metal Coating Machine for Demonstrating Prototype in the Damage Analysis Subject)
2548 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดึงลวดเหล็กกล้าไร้สนิมโดยการศึกษาการหล่อลื่น
(Efficiency Improvement of Stainless Steel Wire Drawing Process Focusing on Lubrication)

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
2561 The Development of the Expanding Rollers, Sapodilla Sizing Machine Model 2
Tannachart  Wantang 
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2561) 23-30]
2558 การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม กลุ่มสตรีก้าวหน้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง1, หทัยนุช  จันทร์ชัยภูมิ2, สุวิมล  เทียกทุม3
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ISSN 1906-5337)]
2557 การพัฒนาเครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา รุ่น 2   
ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปี 2557 ฉบับที่ 20 เล่ม 2 (ก.ค. – ธ.ค. 57)]
2556 การออกแบบและสร้างเครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา
ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556]
2556 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการใช้วัสดุในงานประดับยนต์สำหรับทำแผ่นเกราะกันกระสุน ระดับ 2 โดยออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 22 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2556]
2554 การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุฟิล์มแข็งเคลือบผิวในการเพิ่มความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกันกระสุน
(The Study of Hard-Thin Film Coating’ Efficiency Enhance the Strength of Steel Plate in Bulletproof Vest.)
ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 
[แหล่งตีพิมพ์ : วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิ.ย. 54]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
  
2563 การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์ สำหรับผลิตสินค้าของที่ระลึกจังหวัดเพชรบูรณ์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง1, สุวิมล เทียกทุม2, น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์3, ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์4
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.]
2560  การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่
ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ]
2560 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของที่ระลึกพวงกุญแจรูปฝักมะขามด้วยวิธีการชุบอโนไดซ์
สุวิมล  เทียกทุม1, ธรรม์ชาติ  วันแต่ง2
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ]
2559 การพัฒนาชุดกระทุ้งถ่านสำหรับเตาแก๊สซิไฟเออร์
หทัยนุช  จันทร์ชัยภูมิ1, ปัญญา  เทียนนาวา2, ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2559 การพัฒนาเครื่องคั่วข้าวใหม่ม้งแบบแนวนอน
ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง1, ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์2, วิทยา  ทรงศิรินันทกุล3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2559 วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559]
2558 การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสินวิชาการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
หทัยนุช  จันทร์ชัยภูมิ1, ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง2
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2558 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการพัฒนาวัสดุจากงานประดับยนต์สำหรับทำเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 2 ที่มีค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ต่ำ
ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3" สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช]
2557 การออกแบบและสร้างเครื่องทำขนมผิง
ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3” วันที่ 23 – 24 มกราคม 2557]
2557 Study of Factors Affecting Artificail Aging of 6061 Aluminum Alloy by Factorial Design
Tannachart  Wantang  
[แหล่งตีพิมพ์ : Vol.3 (2014), NRRU Issue for the SIBR-NRRU 2014 Conference2014 Sep 27-28 Hong Kong 2014]
2546 อิทธิพลของฟิล์มแข็งเคลือบผิวแม่พิมพ์ของกรรมวิธีดึงลวดเหล็กกล้าไร้สนิม
(Influence of using Hard-Thin Film Coated Dies in Stainless Steel Wire Drawing Process)
พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์1, วารุณี เปรมานนท์2, ธรรม์ณชาติ วันแต่ง3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17, MM50 (ME-NETT 17) 2003]

ทรัพย์สินทางปัญญา  
2561 ชุดคัดขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่ - เลขที่อนุสิทธิบัตร 13804
2558 ชุดตัดแป้งขนมผิงลงถาด - เลขที่อนุสิทธิบัตร 9799
2557 แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ - เลขที่อนุสิทธิบัตร 9250

ตำรา
2561 เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ. 160 หน้า. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชัน. 2561
2561 เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ จำนวน 131 หน้า (หนังสือที่ ศธ. 0539.5/ว 38 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561)
2560 ความแข็งแรงของวัสดุ. 260 หน้า. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชัน. 2560.
2557 กลศาสตร์ของวัสดุ จำนวน 323 หน้า (เผยแพร่ตำราตามหนังสือที่ ศธ. 0539.5/ว 146 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2557)

รางวัลที่ได้รับ
2561  รางวัลผลงานระดับดีเด่น ภาพการรับรางวัล สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จากการคัดเลือกผลงานในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของที่ระลึกพวงกุญแจรูปฝักมะขามด้วยวิธีการชุบอโนไดซ์ 30 ม.ค. 61
2559 รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ห้องประชุมปทุมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 24 มิ.ย.59
2558 รางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น / ประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2557 (การพัฒนาเครื่องกรอกดินฯ) ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง, วช., สกว และเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน: 20 พ.ค. 58
2558 รางวัล นักวิจัยที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะฯ : 28 ม.ค. 2558
2557 นักวิจัยดีเด่น ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2557 
2557 รางวัลเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเด่น (Best Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จาก รศ.ดร.พินิติรตะนานุกูล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในงานราชภัฏวิชาการ 2556 "ราชภัฏวิชาการ สืบสานโครงการพระราชดำริ เพื่อพัฒนาชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 13 ก.พ. 57

 

slotuntung slot untung