ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์สุภาพร  บางใบ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mrs.Supaporn  Bangbai
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ประวัติการศึกษา : 
     - วท.ม. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     - วท.บ. ศึกษาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2555 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กจังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.]
2554 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
[แหล่งทุน : สกอ.]
2552 โครงการวิจัยและพัฒนาการทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์ภายใต้ การมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านหนองแหวน และชุมชนบ้านระหาร ตำบลห้วยแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.]

หัวหน้าโครงการ
  
2558 สืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ถูกลืม : บ้านนางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
2555 (โครงการวิจัยย่อย) การคงอยู่ของสมุนไพรและผักพื้นบ้านของชุมชนลุ่มน้ำเข็ก
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.]  
[ผู้อำนวยการแผนฯ : สุภาพร บางใบ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
2554 (โครงการวิจัยย่อย) รูปแบบเกษตรกรรมทางเลือกเพื่อการพึ่งพาตนเอง
[แหล่งทุน : สกอ.]  
[ผู้อำนวยการแผนฯ : สุภาพร บางใบ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] 
2553 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ (Co-operative Learning) ในวิชาพืชอาหารสัตว์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : การเรียนการสอน]
2551 การทำการเกษตรแบบพอเพียงภายใต้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษา ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พิจารณาผ่าน วช.]
 2549 การยืดอายุขิงสด โดยใช้สารสกักจากพืชสมุนไพรและสารส้ม
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] 

ผู้ร่วมวิจัย
  
 2562 การใช้ปลวกเสริมในการอนุบาลลูกอึ่งปากขวด
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]   
[หัวหน้าโครงการฯ : นายปิยพงศ์ บางใบ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
 2561 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง]  
[หัวหน้าโครงการฯ : นายปิยพงศ์ บางใบ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
  
 2562 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปิยพงศ์ บางใบ1, สุภาพร บางใบ2, ธนภัทร วรปัสสุ3
[การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 6 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี]
2559 สืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ถูกลืม : บ้านนางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์
สุภาพร บางใบ1, ปิยพงศ์ บางใบ2, นุชจรี ทัดเศษ3, ธนภัทร วรปัสสุ4
[การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
slotuntung slot untung