ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายสมคิด  ฤทธิ์เนติกุล
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Somkid  Ritnathikul
ตำแหน่ง : อาจารย์
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา :
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติการศึกษา : 
     - พ.ศ. 2554  ปริญญาโท  วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
     - พ.ศ. 2544  ปริญญาตรี  วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ - สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
     - พ.ศ. 2542  ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ - วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ประสบการณ์ด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
2564 เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติอ้างอิงสภาพแวดล้อมโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
[แหล่งทุน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2562 ศักยภาพการผลิตมะเดื่อฝรั่งแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกร อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ]
2559 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ตลาดโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
2558 ชุดตรวจสอบสถานภาพห้องเรียนไร้สายเพื่อแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่าย
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น]
2555 พัฒนาชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นจากขยะอิเล็กทรอนิกส์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2553 พัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
2553 ผลของการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเรื่องการจัดชุดอุปกรณ์เพื่อประกอบคอมพิวเตอร์ ในรายวิชาการศึกษาวงจรพื้นฐานและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : การเรียนการสอน]
2551 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำเร็จรูปสำหรับผู้สอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]

ผู้ร่วมวิจัย
2560 การสร้างชุดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทดแทนพลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ]
[หัวหน้าโครงการฯ : กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม] 
2554 การพัฒนาระบบวีดีโอถ่ายทอดสดเพื่อการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต
[แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์] [ประเภททุน : ทั่วไป]
[หัวหน้าโครงการฯ : นภาพร ตุ้มทองคำ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]

บทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2560 การศึกษาศักยภาพการผลิตพืชอินทรีย์ ของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ : ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ตลาด โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์
สมคิด  ฤทธิ์เนติกุล1, กฤษฏิ์พนธ์  พรรณรัตนชัย2, เทพ  เพียมะลัง3
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2560 ระบบควบคุมและการตอบสนองด้วยแผ่นเสียงผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์
วรชัย  ศรีสสมุดคำ1, สมคิด  ฤทธิ์เนติกุล2, ยศวรรธน์  จันทนา3, ณัฐพล  ภู่ระหงษ์4, พีรภัทร  อิ่มทรัพย์5
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 26 - 27 มกราคม 2560]
2560 การสร้างชุดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทดแทนพลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
กฤษฏิ์พนธ์  พรรณรัตนชัย1, สมคิด ฤทธิ์เนติกุล2
[การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2559 ชุดตรวจสอบสถานภาพห้องเรียนไร้สายเพื่อแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่าย
สมคิด  ฤทธิ์เนติกุล 
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]
2559 วิธีลดลำดับโครงสร้างวงจรทอนระดับแรงดันโหมดควบคุมกระแสเฉลี่ยด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
ณัฐพล  ภู่ระหงษ์1, สมคิด  ฤทธิ์เนติกุล2, วาสนา  วงศ์ษา3, ปริยากร  บัวทอง4
[แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต]