เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๖ กิจกรรมพัฒนาเกษตรผู้นำ ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Agritech and Innovation Center : AIC (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 

 

วันที่ 3 เมษายน 2566 2566.04.03 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีโอกาศต้อนรับคณะกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคเหนือ2 ประจำปี พ.ศ.2566-2568 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและประกวดผลงานนักศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566
มีประกวดผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาด้านนวัตกรรม "เครื่องไล่นกอัตโนมัติ" โดยพี่ธนพณ แซ่เจา และพี่สหัสวรรษ เหมเงิน สัมมนาหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และรับการคัดเลือกจะนำเสนอในระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป

 

 
วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ "เรื่องบัณฑิตกับการพัฒนาท้องถิ่น" จากนั้นมีการบรรยาย "เรื่องการขอสำเร็จการศึกษาและการขอรับวุฒิการศึกษา" โดย อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การบรรยาย "เรื่องการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยทำงาน" โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ การบรรยายเรื่องการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ และว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร ขอมน้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บรรยาย "เรื่องขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร"
ภาคบ่าย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมถ่ายภาพหมู่กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้รับทราบถึงแนวปฏิบัติและข้อมูลที่สำคัญที่บัณฑิตจะต้อง ปฏิบัติหลังจบการศึกษา และกระตุ้นให้บัณฑิตได้พัฒนาตนเพื่อเตรียม การประกอบอาชีพในอนาคต
 

วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งก่อนเริ่มโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กล่าวปัจฉิมโอวาท และมอบเกียรติบัตรแก่แก่นักศึกษา โดยโครงการดังกล่างได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์ศิริวรางป์ ปทุมมาศ และท่านอาจารย์ ดร.สุพรรษา น้อยนคร มาเป็นวิทยากรช่วยบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา 

 

IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com