ขั้นตอนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

      

               1)  แบบฟอร์มใบรับรองในการติดต่อขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  >>คลิกดาว์นโหลด

               2)  แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตออกหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  >>คลิกดาว์นโหลด