ขั้นตอนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

      

               1)  แบบฟอร์มใบรับรองในการติดต่อขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  >>คลิกดาว์นโหลด

               2)  แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตออกหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  >>คลิกดาว์นโหลด

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314