เมนูหลัก

งานกิจการนักศึกษา

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 1f4e2.png
There was a problem loading image 20200721110250U8TXWfw.jpg
There was a problem loading image 48360578_1279383398878687_3715861204619493376_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fphs1-1.fna&oh=151bb76aa40f0555ffbbf38de55eb6eb&oe=5CEF4BA4
There was a problem loading image post_thumbnail_2019012515183698300.jpg

          วันที่ 19 มีนาคม 2567 สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเชิดชูเกียรตินักศึกษาเรียนดี ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
  - เพื่อให้นักศึกษาถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงาน ปัญหา และสิ่งที่ได้รับแก่อาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  - เพื่อให้นักศึกษาในสาขาวิชานำประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานศึกษา มาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
  - เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาจะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2567 ได้ทราบถึงการปฏิบัติงานในสถานศึกษาจริง แล้วนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้กับตนเอง เพื่อให้ตรงตามหลักสูตรและรู้วิธีในการปฏิบัติตัวในสถานศึกษา
  - เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาที่มีผลการเรียนดีเด่น

 

IMAGE นายศุภมิตร สุคะเนตร เข้าขอรับความรู้ เรื่อง กบ และ ปลาหมอ
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน... Read More...
01
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
  01 Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัคร ชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561... Read More...

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 
อีเมล์ : arawan2519@hotmail.com
- คณะผู้บริหาร -

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์email : ag.pcru@gmail.com