เมนูหลัก

งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564
จัดโดยศูนย์วิทยบริการ และวิทยาบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน และวิทยาเขตขอนแก่น)  The 7th Regional Conference on Graduate Research 2021  หัวข้อ “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario Part II”

 วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564
ณ นำเสนอผลงานผ่านระบบการประชุมออนไลน์

Deadline submission: 18 ธันวาคม 2563

Website: https://www.spu.ac.th/

ที่มา : FB งานประชุมวิชาการ https://www.facebook.com/prachume/photos/a.1134173743624528/1198136183894950

UploadImage