เมนูหลัก

งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564
จัดโดยศูนย์วิทยบริการ และวิทยาบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน และวิทยาเขตขอนแก่น)  The 7th Regional Conference on Graduate Research 2021  หัวข้อ “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario Part II”

 วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564
ณ นำเสนอผลงานผ่านระบบการประชุมออนไลน์

Deadline submission: 18 ธันวาคม 2563

Website: https://www.spu.ac.th/

ที่มา : FB งานประชุมวิชาการ https://www.facebook.com/prachume/photos/a.1134173743624528/1198136183894950

UploadImage

การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19
โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562

ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

Deadline submission: 15 กุมภาพันธ์ 2562

http://gnru2019.cmru.ac.th/ 

https://www.facebook.com/gnru2019/ 

การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2562

Urban and Regional Planning Academic Symposium 2019 (URPAS 2019)

หัวข้อ "ภูมิปัญญาสู่การออกแบบอัจฉริยะ" (Wisdom for Smart Design)

วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562

ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จังหวัดมหาสารคาม

Deadline submission: ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ 22 กุมภาพันธ์ 2562

https://arch-info.msu.ac.th/URPAS2019/ 

https://joo.gl/k77Tp 

The 5th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST 2019)

วันที่ 2 - 5 กรกฎาคม 2562

ณ โรงแรมพูลแมน หลวงพระบาง, แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Deadline submission: 28 กุมภาพันธ์ 2562

https://www.iceast2019.org/ 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

The 10th Hatyai National and International Conference

วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2562

ณ อาคาร Blue Ocean Hall คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

Deadline submission: 28 กุมภาพันธ์ 2562

http://www.hu.ac.th/conference/index.html