เมนูหลัก

          ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ CIRAD และ The Institut Pasteur ประเทศฝรั่งเศส กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง IP Management ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียน อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

          ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.asia.tu.ac.th/ieas/ieas_buiding.htm

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (19072561-0004.pdf)19072561-0004.pdf[ ]2325 kB

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการบริหารวิชาการแก่สังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 40 ปี ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม -4 กันยายน 2561 ภายใต้แนวคิด “การปฏิรูปการศึกษาทางไกลสู่ทศวรรษที่ 5 ด้วยก้าวที่กล้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และมีการจัดอภิปรายทางวิชาการหัวข้อ “การจัดเตรียมบทความทางวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ” ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2504-7521-4

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (19072561-0002.pdf)19072561-0002.pdf[ ]1340 kB

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2019 International Electrical Engineering Congress (iEECON2019)
วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2562
ณ อำเภอหัวหิน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Deadline submission: 8 ตุลาคม 2561
http://www.ieecon2019.mut.ac.th/

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (26062561-0004.pdf)26062561-0004.pdf[ ]1630 kB

          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั้งภายในและต่างประเทศ นำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยและต่างประเทศ ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท 44) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคพลิกผัน” (Science and Technology in the Disruptive Era) ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของการประชุมวิชาการ วทท 44 www.scisoc.or.th/stt

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (28062561-0002.pdf)28062561-0002.pdf[ ]698 kB

การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12

วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2561

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, กรุงเทพมหานคร

Deadline submission: 15 สิงหาคม 2561 [ขยายเวลา]

http://nutritionthailand.org/tcnmeeting/home.php

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (12062561-0001.pdf)12062561-0001.pdf[ ]1831 kB