เมนูหลัก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “เรื่องสั้นแอนิเมชั่น Animation” หัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “การบริการประชาชน อย่างมีธรรมาภิบาล” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

แนวคิดการประกวด
สร้างสื่อแอนิเมชั่น (Animation) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ปลูกฝังจิตสานึกให้กับข้าราชการ ประชาชน ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ในเรื่องธรรมาภิบาล มีจิตสำนึกรักความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในการสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. เพื่อสร้างทัศนคติและค่านิยมรักความถูกต้องให้กับประชาชนในฐานะผู้รับบริการ และหน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ให้บริการ
3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการให้บริการประชาชนของภาครัฐ ที่มีความโปร่งใส ลดความเสี่ยง ในการทุจริต

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

รายละเอียดการประกวด
1. การประกวดแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ประกอบด้วย

 • การต่อต้านคอร์รัปชัน
 • การบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล

2. ส่งผลงานการประกวดแบบเดี่ยวหรือทีมก็ได้ โดยรวมกลุ่มทีมละไม่เกิน 5 คน

การสมัครเข้าประกวด

 • การสมัคร
  • อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.opdc.go.th หรือ www.facebook.com/OPDCoffice
  • กรอกประวัติ รายละเอียด พร้อมแนบเอกสารผลงาน ประกอบด้วย
   • สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครทุกคน เซ็นชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง
   • สำเนาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา ของผู้สมัครทุกคน (กรณีกาลังศึกษา)
   • บันทึกไฟล์ต้นฉบับลงแผ่น DVD จานวน 5 แผ่น นามสกุล MPEG 4 หรือ AVI ความละเอียด Full HD 1920x1080
 • การส่งใบสมัครและผลงาน
  • ส่งใบสมัคร เอกสารการสมัคร
   • ส่งด้วยตนเองที่ ชั้น 4 กองพัฒนาระบบราชการ 2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)
   • ส่งทางไปรษณีย์ส่งถึง
    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)
    เลขที่ 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต
    เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
    (วงเล็บมุมซองว่า ประกวดแอนิเมชั่น)

เงื่อนไขในการส่งผลงาน
1. ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้ง 2 หัวข้อ โดยส่งผลงานได้หัวข้อละไม่เกิน 1 เรื่อง และผลงานที่เข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาเหมาะสม ตรงกับแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการประกวด
2. การออกแบบแอนิเมชั่นไม่จำกัดประเภท แต่ให้มีทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ ความยาว 1-3 นาที บันทึกไฟล์ต้นฉบับลงแผ่น DVD จำนวน 5 แผ่น โดยบันทึกเป็นนามสกุล MPEG 4, AVI ความละเอียดระดับ FULL HD 1920x1080
3. ต้องมีตราสัญลักษณ์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ในผลงานหรือตอนท้ายเรื่อง (เครดิต) โดยสามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์และรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ www.opdc.go.th และwww.facebook.com/OPDCoffice
4. ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ขัดต่อนโยบายสาธารณะ จริยธรรมสังคม ไม่ขัดต่อกฎหมาย ทำลายชื่อเสียงบุคคล กลุ่มบุคคล หรือละเมิดความเป็นส่วนตัว
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ ไม่ใช่ผลงานของผู้อื่นหรือผลงานที่มีการทาซ้า ดัดแปลง คัดลอก เลียนแบบ และต้องเป็นงานที่ไม่เคยเผยแพร่หรือส่งประกวดที่ใดมาก่อนหากตรวจสอบพบ สานักงาน ก.พ.ร. จะขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการประกวดและ/หรือเพิกถอนรางวัลได้ทันที และในกรณีที่มีการฟ้องร้อง สานักงาน ก.พ.ร. จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วีดีโอซอฟแวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิต โดยต้องไม่ละเมิดต่อกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
7. ผลงานที่ส่งประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสานักงาน ก.พ.ร. และสานักงาน ก.พ.ร. มีสิทธิ์ที่จะนาผลงานไปใช้เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ที่สานักงาน ก.พ.ร. เห็นสมควรโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่ประการใด
8. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และสานักงาน ก.พ.ร. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. สำนักงาน ก.พ.ร. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสานักงาน ก.พ.ร.และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวส่งผลงานในการเข้าประกวด
10. การส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดยินยอมและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

ระยะเวลาการดำเนินงาน

 • สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 กันยายน 2559
 • คัดเลือกและประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ วันที่ 19 กันยายน 2559
 • ตัดสินและประกาศผลงานที่ชนะการประกวด ภายในเดือนกันยายน 2559
 • ติดตามความเคลื่อนไหว และผลการประกวดได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ www.opdc.go.th และ www.facebook.com/OPDCoffice

เกณฑ์การตัดสิน
1. ประเด็น / เนื้อหาสาระของผลงานแอนิเมชั่น
2. เทคนิคการออกแบบ การนำเสนอ และองค์ประกอบศิลป์
3. คุณค่าด้านอารมณ์ สื่อสารให้เกิดการรับรู้ เข้าใจและส่งผลต่อสังคมในทางบวก
4. ความคิดสร้างสรรค์

รางวัลการประกวด

 • ประเภทผลงานแอนิเมชัน หัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชัน”
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • ประเภทผลงานแอนิเมชัน หัวข้อ “ การบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล”
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • หมายเลข 0 2356 9999 ต่อ 8846, 8890 และหมายเลข 0 26187781 – 4
 • www.facebook.com/OPDCoffice
เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (29082559-0006.pdf)29082559-0006[ ]241 kB

     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2559

ภายใต้แนวคิด "เนคเทค 3 ทศวรรษ พัฒนาไทย งานวิจัยใช้ได้จริง" วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 ณ รีเฟซชั่นฮอลล์ โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อผลักดันงานวิจัยที่ใช้งาน ได้จริงไปสู่ภาครัญบาลและเอกชน เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการสร้างนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจและสังคม อันจะนำไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ในการนี้ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

เว็บไซต์ http://www.nectec.or.th/ace2016 ภายในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-5646900 ต่อ 72866

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (29082559-0005.pdf)29082559-0005[ ]233 kB

 

     ในปัจจุบันองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยในฐานะสมาคมวิชาการด้านพันธุศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ จึงร่วมกับบริษัท VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd. จัดการประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง Recent Advances in Genomics and Genetics (RAGG2016) โดยมีเนื้อหาในการจัดประชุมครอบคลุมทางด้าน มนุษยพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์เกษตร และพันธุศาสตร์พื้นฐาน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยี แก่ อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ จากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐและบริษัทห้างร้านและเอกชน และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี พร้อมทั้งเห็นตัวอย่างการประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและการพัฒนาต่อไป
 
เนื้อหาการประชุมที่เกี่ยวข้อง
จีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ รวมทั้งการประยุกต์ทางด้าน
พันธุศาสตร์พื้นฐาน
มนุษยพันธุศาสตร์
พันธุศาสตร์เกษตร
 • พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
 • ชีวสารสนเทศ
 • พันธุศาสตร์แมลงและหนอนพยาธิ
 • พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ
 • การเรียนการสอนทางด้านพันธุศาสตร์
 • เวชพันธุศาสตร์
 • อณูพันธุศาสตร์
 • เซลล์พันธุศาสตร์
 • นิติพันธุศาสตร์
 • พันธุศาสตร์มะเร็ง
 • พันธุศาสตร์การเจริญพันธุ์
 • พันธุศาสตร์สัตว์บก
 • พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
 • พันธุศาสตร์ข้าวและพืชไร่
 • พันธุศาสตร์พืชสวนและไม้ป่า
 
อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทผู้ลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)

(1 ส.ค. - 15 ก.ย. 2559) (16 - 22 ก.ย. 2559)
บุคคลทั่วไป 1,500 2,000
สมาชิกสมาคมพันธุศาสตร์ฯ , นิสิต-นักศึกษา 1,300 1,800

* ค่าลงทะเบียนประกอบด้วยการเข้าร่วมประชุม เอกสารประกอบการประชุม และอาหารกลางวัน

สำหรับสมาชิกสมาคมพันธุศาสตร์ฯ
   สมาชิกสมาคมพันธุศาสตร์ฯ ต้องระบุหมายเลขสมาชิกพันธุศาสตร์ฯ ในขั้นตอนการสมัครเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ "สามารถตรวจสอบเลขสมาชิกสมาคมพันธุศาสตร์ฯ ได้ที่นี่" หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมพันธุศาสตร์ฯ "สนใจสมัครได้ที่นี่"
 
สำหรับนิสิต-นักศึกษา
ส่งสำเนาบัตรนิสิต-นักศึกษาหรือหนังสือรับรองสภาพนักศึกษาภายใน 7 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเป็นโมฆะ
เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (29082559-0002.pdf)29082559-0002[ ]270 kB

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ.2559

มูลนิธิโทเรประกาศทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนมาที่
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ฝ่ายเลขานุการ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                           เลขที่ 73/1 ถนนพระราม6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
                           โทร. 02 564 7000 ต่อ 81815 โทรสาร 02 644 8134
กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2559

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ttsf.or.th/

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (29082559-0003.pdf)29082559-0003[ ]62 kB