เมนูหลัก

 

การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 (The 13th National Plant Protection Conference) “ปฏิรูปอารักขาพืชไทย สู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” “Thai Plant Protection Modernized Forward to Thailand 4.0”

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (30032560-0001.pdf)30032560-0001[ ]1274 kB

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13

เชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมการจัดการ : การขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน National Conference on Innovation of Management : Move Forward Thailand 4.0

ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.cim.vru.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (Regional Research Expo 2017)" ในระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ และห้องจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้แนวคิดหลัก "CHANGE จากผู้ใช้เป็นผู้ผลิต ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม" ในการนี้ มหาวทิยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560 และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ http://rre2017.nu.ac.th 

 

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17

“บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

 

 

กำหนดการนำเสนอบทความวิจัย

● เปิดรับบทความวิจัย
   ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2560

● แจ้งผลการคัดเลือกบทความวิจัย
   15 มิถุนายน 2560

● นักวิจัยส่งบทความวิจัยหรือโปสเตอร์ฉบับแก้ไข
   30 มิถุนายน 2560

● ประกาศกำหนดการการนำเสนอผลงานวิจัย
   10 กรกฎาคม 2560

● ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ
   21 กรกฎาคม 2560

 

กลุ่มสาขาของผลงานวิจัย

● กลุ่มการศึกษา

● กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

● กลุ่มวิทยาการจัดการ และการสื่อสาร

● กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์

● กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

● กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม

● กลุ่มอื่นๆ เช่น วิจัยสถาบัน ฯลฯ

 

หมายเหตุ  บทความฉบับเต็มมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าตีพิมพ์ลงวารสารในฐาน TCI กลุ่ม 1, กลุ่ม 2 และรายงานสืบเนื่องการประชุม

 

อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์

● ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

   - บุคคลทั่วไป 3,000 บาท

   - อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย 2,500 บาท

   - อาจารย์/นักศึกษาเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 1,200 บาท

   - นักศึกษาทั่วไป 2,000 บาท

   - นักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยกเว้นค่าธรรมเนียม


● วันที่ 16-30 พฤษภาคม 2560

   - บุคคลทั่วไป 3,500 บาท

   - อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย 3,000 บาท

   - อาจารย์/นักศึกษาเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 1,500 บาท

   - นักศึกษาทั่วไป 2,500 บาท

   - นักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยกเว้นค่าธรรมเนียม

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)

● ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม

   - บุคคลทั่วไป 1,000 บาท

   - อาจารย์/นักศึกษาเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 500 บาท

   - นักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยกเว้นค่าธรรมเนียม


อ่านรายละเอียดได้ที่  http://gnru2017.psru.ac.th/project-info.php

ติดต่อสอบถามโทร 055-241711

เว็บไซต์หลัก (โครงการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ครั้งที่ 17) http://gnru2017.psru.ac.th/

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครัั้งที่ 13 เรื่อง "เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย" "ASIAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability" ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2560 ณ University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ส่งใบสมัครได้ที่วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายในวันที่ 5 เมษายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-776306, 053-776000 ต่อ 1406 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://icmr.crru.ac.th หรือ www.crru.ac.th

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (31012560-0008.pdf)31012560-0008[ ]726 kB