เมนูหลัก

สถาบันคลังสมองแห่งชาติ จัดทำหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” (Research & 3I (Ideate, Innovate, Impact ) Executive Program รุ่นที่๒ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ.โรงแรมโนโวเทล สยาม เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและความเข็มแข็งในการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรมของมหาลัยและหน่วยงานของท่าน โดยสามารถดูรายละเอียดการสมัครและเข้าร่วมหลักสูตรได้ที่ www.knit.or.th ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาว พัชยา มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๒๖๗ ๖๓๒-๓๔ ต่อ ๑๑๐ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เอกสารแนบ ๑ : การบริหารจัดการวิจัยแนวใหม่รุ่นที่2

เอกสารแนบ ๒ : กำหนดการการบริหารจัดการวิจัยแนวใหม่รุ่นที่2

เอกสารแนบ ๓ : โปสเตอร์การบริหารจัดการวิจัยแนวใหม่รุ่นที่2

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (25042561-0001.pdf)250425610001[ ]3714 kB

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 

 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 

ประจำปีงบประมาณ 2562

1. (สำเนา) ประกาศรับสมัครนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

2. (สำเนา) ประกาศรับสมัครผลงานประดิษฐ์คิดค้น

3. (สำเนา) ประกาศรับสมัครผลงานวิจัย

4. (สำเนา) ประกาศรับสมัครวิทยานิพนธ์

5. (สำเนา) ระเบียบสำนักงาน-ข้อกำหนดนักวิจัย

6. (สำเนา) ระเบียบสำนักงาน-ข้อกำหนดผลงานวิจัย

7. (สำเนา) ระเบียบสำนักงาน-ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์

8. (สำเนา) ระเบียบสำนักงาน-ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์

9. แบบเสนอนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ doc

10. แบบเสนอผลงานวิจัย doc

11. แบบเสนอวิทยานิพนธ์ doc

12. แบบเสนอสิ่งประดิษฐ์ doc

ยื่นเสนอเพื่อขอรับรางวัลฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 525 , 0 2579 22 88 ในวันและเวลาราชการ 

หรือทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (21032561-0005.pdf)210325610005[ ]12880 kB

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมทางวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14” (The 14th Mahasarakham University Research Conference) ในหัวข้อ “50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่ เพื่อมหาชน” (50 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned) ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.research.msu.ac.th/mrc14 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (21032561-0003.pdf)210325610003[ ]605 kB

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ

UTCC Academic Day ครั้งที่ 2

 “ธุรกิจ การค้าและบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0”

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน  2561

อาคาร 10 ชั้น 2-3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

**************************************************

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อนำประเทศไปสู่ความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ของการสร้างความเข้มแข็งจากภายในควบคู่กับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่สมดุลและครอบคลุมใน 4 มิติคือ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) ความอยู่ดีมีสุขของคนในสังคม (Social Well-beings) การรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Wellness)  และการยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) โดยมี 5 วาระในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 คือ 1. การเตรียมคนไทยให้ก้าวสู่คนไทย 4.0 ที่มีความรอบรู้ มีทักษะ และความสามารถสูง มีความรู้ด้านดิจิตัล มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบสังคม 2. การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 คลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจากความได้เปรียบของการมีความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศ 3. การบ่มเพาะผู้ประกอบการและการพัฒนาวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 4. การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไกกลุ่มจังหวัดและจังหวัด และการบูรณาการอาเซียนเชื่อมประชาคมไทยสู่ประชาคมโลก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นมหาวิทยาลัยสถาบันชั้นนำด้านธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและภาคสังคมในการดำเนินการดังกล่าวเพื่อเป็นเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ การจัดการในภาคธุรกิจ การค้าและบริการ การศึกษา วิจัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและนักวิชาการภายนอกเพื่อนำประสบการณ์และองค์ความรู้ดังกล่าวมาพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถของภาคธุรกิจ การค้าและบริการต่างๆ ของประเทศให้มีความพร้อมในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0  

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ จึงมีกรอบแนวคิดในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยในเชิงสหวิทยาการเพื่อสร้างและรวบรวมองค์ความรู้จากหลายศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 การจัดการในภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ ในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สินค้าและบริการที่หลากหลาย ทั้งด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ด้านมนุษยศาสตร์และการศึกษา นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์  ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและภาคสังคมในการดำเนินการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0
  2. เป็นเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ การจัดการในภาคธุรกิจ การค้าและบริการ การศึกษา และการวิจัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและนักวิชาการภายนอกเพื่อนำประสบการณ์และองค์ความรู้ดังกล่าวมาพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถของภาคธุรกิจ การค้าและบริการต่างๆ ของประเทศให้มีความพร้อมในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและภาคสังคมในการดำเนินการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0
  2. เกิดเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ การจัดการในภาคธุรกิจ การค้าและบริการ การศึกษา และการวิจัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและนักวิชาการภายนอก ทำให้สามารถนำประสบการณ์และองค์ความรู้ดังกล่าวมาพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถของภาคธุรกิจ การค้าและบริการต่างๆ ของประเทศให้มีความพร้อมในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0  

 

วันและเวลาการจัดงาน

            วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561  เวลา 08.30-17.00 น

 

สถานที่จัดโครงการ

ห้อง 10201 และ ห้อง 10301-3 อาคาร 10 ชั้น 2-3  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (21032561-0004.pdf)210325610004[ ]1643 kB

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น….ก้าวไกลสู่สากล” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งจัดในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2561 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.rdi.nrru.ac.th 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (15032561-0003.pdf)150325610003[ ]3215 kB