เมนูหลัก

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 (The 2nd RUSNC) และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสหวิทยาการ ภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา


ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความผ่านออนไลน์ได้ที่ www.ruscon.rmutsb.ac.th จนถึง 30 ธันวาคม 2559

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (04112559-0002.pdf)04112559-0002[ ]499 kB

          ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 7ประจำปีการศึกษา 2559 หัวข้อ “โรงเรียนบันดาลใจ: CREATIVE SCHOOLS” ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มสาขาที่รับพิจารณาผลงาน ดังนี้ (1) ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (2) ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ (3) ด้านสารสนเทศศาสตร์ (4) ด้านการศึกษา (5) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (6) ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม (7) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (8) ด้านพลังงาน และ กลุ่มที่ 9 ด้านอื่น ๆ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามสิ่งที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
1. รายละเอียดโครงการ
2. รูปแบบการเตรียมต้นฉบับ
3. แบบตอบรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.sct.ac.th/ 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (27092559-0001.pdf)27092559-0001[ ]1128 kB

เครือข่ายโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2559)ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. หัวข้อหรือประเด็นปัญหาที่เป็นโจทย์วิจัยของโครงการวิจัยต้องกำหนดจากความต้องการของการผลิต (Demand Side) จากผู้ประกอบการภาคอุตสากรรมที่เข้าร่วมโครงการ

2. ประเภทของภาคการผลิตที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการตามแนวทางการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ดังนี้
2.1 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และไบโอเทคโนโลยี (Food, Agriculture & Bio-tech)
2.2 กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ (Health, Wellness & Bio-Medical)
2.3 กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะและหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Smart Devices Robotics & Mechatronics
2.4 กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตัล พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Digital & Embedded Technology)
2.5 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการเพิ่มมูลค่าบริการ (Creative, Culture & High Value Service)

3. ภาคอุตสากรรมที่เข้าร่วมโครงการ ต้องมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และ ต้องสนับสนุนงบประมาณอย่างน้อย 30% ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ โดยสนับสนุนเป็นเงินสดอย่างน้อย 15% และที่เหลือสนับสนุนสมทบในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เงินสด (รายละเอียดตามข้อกำหนด TOR)

4. ผู้รับทุนต้องดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสุนันทา เมืองทรัพย์ หมายเลขติดต่อ 075-673568 หรือ อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดโครงการ (TOR) ภาคใต้ตอนบน
เอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper)

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (13092559-0006.pdf)13092559-0006[ ]971 kB

             ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2560” ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยและข้อค้นพบจากการวิจัยร่วมกัน

             ในการนี้ สำนักวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์ท่าน และคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://ird.stou.ac.th/stouconference ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคุม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 02-504-7589, 084-360-5046 หรือทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (16092559-0002.pdf)16092559-0002[ ]279 kB

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2559)


1. กรอบการวิจัย:เป็นโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง

2. เป็นโครงการวิจัยที่อยู่ในกรอบงานวิจัยที่ สกอ. กำหนด 6 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านเกษตรกรรม
2.2 ด้านกรอบงานวิจัย
2.3 ด้านสมุนไพร-อาหาร
2.4 ด้านการท่องเที่ยว
2.5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
2.6 ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างสรรค์การเรียนรู้การแพทย์และสาธารณสุข

3. นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบของชุดโครงการวิจัย และ/หรือโครงการเดี่ยว โครงการละไม่เกิน 150,000 บาทหากเสนอเป็นชุดโครงการ ไม่เกินชุดละ 1,000,000 บาท โดยงบโครงการย่อยเท่ากับโครงการเดียวคือ ไม่เกิน 150,000 บาท แต่ละชุดโครงการวิจัยต้องมีนักวิจัยที่มาจากสถาบันอุดมศึกษา อย่างน้อย 2 สถาบัน หรือ เป็นนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับผู้ร่วมวิจัยจากชุมชน/หน่วยงานท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ (ทั้งนี้หัวหน้าโครงการวิจัยต้องมาจากสถาบันอุดมศึกษา)

4. การนำเสนอชุดโครงการวิจัยอาจมุ่งเน้นการดำเนินโครงการวิจัยจากกรอบการวิจัย/ประเด็นวิจัย (Issue based) หรือมุ่งเน้นพื้นที่ในการดำเนินโครงการวิจัย (Area based) ทั้งนี้ ต้องมีคณะกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัย (C) ในการดำเนินการคัดเลือก-ประเมิน Concept Paper โดยหลักสำคัญ คือ ชุมชนท้องถิ่นต้องเป็นผู้กำหนดประเด็นปัญหา โจทย์วิจัยให้นักวิจัย-เครือข่ายฯ ดำเนินการศึกษาวิจัย

5. เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 เดือน

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ http://drive.google.com/drive/folders/0B8_uT-wQPCzHSlczVG9PMjBfbmc?usp=sharing

 

มีปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://drive.google.com/drive/folders/0B8_uT-wQPCzHSlczVG9PMjBfbmc?usp=sharing

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (13092559-0005.pdf)13092559-0005[ ]951 kB