เมนูหลัก

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 29-30 มิ.ย. 2560

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 เรื่อง "Enhancing learning benefits from games, simulations, and facilitation in Thailand 4.0" และการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง "การเพิ่มคุณภาพการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเกมและสถานการณ์จำลอง" ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดได้ที่ http://www.thaisim.or.th

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (25012560-0002.pdf)25012560-0002[ ]742 kB

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ได้มีการกำหนดจัดงานการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนในปีงบประมาณ 2557 มีผลผลิตแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงเห็นควรให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบการสัมมนาวิชาการ และการจัดแสดงผลงานภาคนิทรรศการให้กับนักวิชาการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจสามารถนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

  • ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ทางเว็บไซต์  http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=43  ภายในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
  • รายละเอียดเพิ่มเติม http://parb.nrct.go.th/thai/news_detail.php?id=43 หรือโทร. 0 2561 2445 ต่อ 412 – 413 (พรปวีณ์/กรรณิกา) E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (25012560-0001.pdf)25012560-0001[ ]355 kB
 
ขอเรียนเชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
(Thailand Research Expo 2017)"


           ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)" ขึ้น ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน" ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวมี วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีระดับประเทศในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพ เพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เกิดการนำองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ซึ่งที่ผ่านมา วช. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมนำเสนอผลงานวิจัยมาเป็นอย่างดียิ่ง

Theme ที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน ภาคนิทรรศการ (เลือก 1 Theme) และภาคการประชุม (เลือก 1 Theme)
     1. งานวิจัยเพื่อความมั่นคง
     2. งานวิจัยเพื่อการเกษตร
     3. งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
     4. งานวจัยเพื่อสังคม
     5. งานวิจัยเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข
     6. งานวิจัยเพื่อพลังงาน
     7. งานวิจัยเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ลักษณะของพื้นที่ภาคนิทรรศการ (เลือก 1 พื้นที่) 
     1. พื้นที่ว่าง ขนาด 5x5 เมตร
     2. คูหามาตรฐาน ขนาด 2x6 เมตร

ติดต่อสอบถาม:
คุณกฤษฎา แสนบัวคำ ผู้ประสานโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0899448023

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (19012560-0004.pdf)19012560-0004[ ]593 kB

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม http://rdi.ssru.ac.th/R2R2017 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (20012560-0001.pdf)20012560-0001[ ]368 kB

สภาปัญญาสมาพันธ์  ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติ และสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาจะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ ภายใต้ชื่องาน International Conference on Nation-Building 2017 : Innovative Solutions for Sustainable Economic, Political and Social Development

เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการหาคำตอบที่มีนวัตกรรมการพัฒนาประเทศ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หากยินดีเข้าร่วมงานหรือมีความประสงค์จะส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับไปยัง อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เบอร์โทรสาร 02-382 1565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 085-955-0888

คุณชนกฤดี พรหมทอง

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (19012560-0002.pdf)19012560-0002[ ]452 kB
slotuntung slot untung