เมนูหลัก

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3
22 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กำหนดการดำเนินงาน

การดำเนินการเกี่ยวกับการรับ การส่ง การพิจารณา และนำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มีกำหนดดังนี้

กิจกรรมวัน เวลา
เปิดรับการส่งบทความ 3 สิงหาคม 2559
ปิดรับการส่งบทความ 15 กันยายน 2559
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559
ประกาศผลการพิจารณาบทความ 1 ธันวาคม 2559
ติดโปสเตอร์โดยผู้ส่งบทความ 21 ธันวาคม 2559 ในช่วงเวลา 08.30 – 18.00 น.
นำเสนอบทความภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 22 ธันวาคม 2559

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  055-760555 ต่อ 1760, 4231
http://research.kpru.ac.th/conference3/program.php 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (26072559-0005.pdf)260725590005[ ]199 kB

 

การประชุมทางวิชาการ
NUNatGEN
“ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 1”
“The 1st Naresuan Conference on Natural Resources, Geoinformation and Environment”
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559
ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำหนดการส่งผลงานวิจัย (ไม่เสียค่าลงทะเบียน)

 วันที่ 23 กันยายน 2559

 วันสุดท้ายของการส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม

 วันที่ 3 – 10 ตุลาคม 2559

 คัดเลือกผลงานวิจัย

 วันที่ 12 ตุลาคม  2559

 ประกาศผลการคัดเลือกบทความวิจัยฉบับเต็ม

 วันที่ 13 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559

 แก้ไขผลงานวิจัย

 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

 นำเสนอบทความวิจัย

 วันที่ 4 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2559

 จัดทำเล่ม Proceedings

 วันที่ 13 มกราคม 2560

 เผยแพร่ผลงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
           นางสาวนฤมล  สิงห์กวาง
          คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
          โทรศัพท์ : 055-962841, 086-9383063
          โทรสาร   : 055-962750
          E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         
http://www.agi.nu.ac.th/nred/NUNatGEN2016/ 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (26072559-0002.pdf)260725590002[ ]185 kB

ทุน Newton Fund ทุนวิจัยระหว่างประเทศไทย และสหราชอาณาจักร สำหรับทุกสาขาวิชา

1. PhD Placement  โครงการปริญญาเอกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในตัวนักศึกษาปริญญาเอกและเปิดโอกาสให้คณะอาจารย์ที่ปรึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันในสหราชอาณาจักร

2. Research Links โครงการที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งจากสหราชอาณาจักรและจากประเทศไทย สร้างเครื่อข่ายนานาชาติร่วมกันผ่านทุนสนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการและทุนสนับสนุนการเดินทาง

3. Institutional Links ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร

4. Professional Development and Engagement โครงการฝึกอบรมสำหรับนักวิจัยรุ่นกลาง (นักวิจัยที่มีประสบการณ์การวิจัย 5-15 ปี) เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการงานวิจัยที่ซับซ้อน
ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  http://www.britishcouncil.or.th หรือ

ติดต่อโครงการ Newton Fund ได้โดยตรงที่ โทรฯ 02 657 5633 หรือ อีเมลล์This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (30062559-0004.pdf)30062559-0004.pdf[ ]48 kB

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนำเสนอข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขึ้น “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.nrct.go.th และ http://www.inventorday.nrct.go.th/

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (30062559-0005.pdf)30062559-0005.pdf[ ]282 kB

               สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ เครือข่ายราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” (4th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC IV))  ภายใต้ชื่อ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน”  ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
               ในการนี้ ขอเชิญผู้สนใจการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในห้องประชุม และการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในบริเวณจัดนิทรรศการการประชุม โดยผู้นำเสนอผลงานจะต้องอยู่ประจำจุดแสดงผลงานเพื่อนำเสนอผลงานและตอบข้อซักถาม  การนำเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
2. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5. ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
6. ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว

รายละเอียดเพิ่มเติม:
 http://www.runirac2016.bru.ac.th/ 

ติดต่อสอบถาม:
โทร. 0-4461-1221 
โทรสาร. 0-4461-2858
อีเมลล์. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (30062559-0002.pdf)30062559-0002.pdf[ ]733 kB
slotuntung slot untung